• Utwardzenie gruntu, który nie stanowi działki budowlanej i w efekcie jego wykonania nie dochodzi do powstania obiektu budowlanego, nie podlega pod przepisy prawa budowlanego.
  • Wykonanie prac takich, jak „wykorytowanie” i nawiezienie materiałów budowlanych przekracza ramy utwardzenia i prowadzi do powstania drogi.
  • Droga na prywatnej działce inwestora nie musi posiadać takiej infrastruktury, która definiuje drogę publiczną.

Utwardzenie terenu – pozwolenie

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego droga wraz z dojazdami jest jednym z obiektów liniowych. Pojęcie drogi zostało także zdefiniowane w ustawie o drogach publicznych. Według definicji zawartej w tym akcie prawnym droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno – użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 6 lutego br., sygn. akt II SA/Wr 688/17 przy kwalifikowaniu samowolnie wykonanego obiektu do właściwej kategorii obiektów budowlanych, obok spełniania przez niego cech określonych w przepisach powinna mieć znaczenie ich funkcja przewidziana przez inwestora.

Pozwolenie na budowę drogi

Orzeczenie to zapadło na kanwie sporu, jakie prace na nieruchomości należy uznać za wykonanie drogi, a jakie jedynie za utwardzenie terenu. W omawianej sprawie inwestor „wykorytował” pas gruntu i ułożył na nim kilka warstw różnych materiałów budowlanych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że wobec braku pozwolenia na budowę drogi inwestor dopuścił się samowoli. Ten jednak wskazywał, że jedynie utwardził grunt, a ponadto „droga” nie posiada wymaganej dla tego typu obiektów infrastruktury. Przyznając rację Inspektorowi WSA podkreślił, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym podnosi się, że droga na prywatnej działce inwestora nie musi posiadać takiej infrastruktury, która definiuje drogę publiczną.

Utwardzenie terenu – definicja

Jednocześnie zgodnie z poglądem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 28 listopada 2014 roku, sygn. akt II OSK 1147/13 samo utwardzenie gruntu, który nie stanowi działki budowlanej i w efekcie jego wykonania nie dochodzi do powstania obiektu budowlanego nie podlega pod przepisy prawa budowlanego. Jednak wykonanie prac takich, jak „wykorytowanie” i nawiezienie materiałów budowlanych przekracza ramy utwardzenia i prowadzi do powstania drogi – a na tego typu prace konieczne jest uzyskanie zezwolenia.