Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KANCELARII
JACEK KOSIŃSKI – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Ostatnia data aktualizacji: 18.09. 2019 r.

 

Poufność danych i ochrona prywatności danych osobowych stanowi dla Nas kwestię priorytetową.  W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w kancelarii JACEK KOSIŃSKI – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI (dalej „Kancelaria”) ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dokument ten dotyczy również użytkowników strony https://jacekkosinski.pl/. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą stronę internetową, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jakie ma prawa i jak może chronić swoją prywatność.

 

Polityka Prywatności informuje, jak postępujemy z danymi naszych klientów i kontrahentów („Twoje dane”), takimi jak imię i nazwisko czy informacje kontaktowe. W tej Polityce Prywatności wymieniamy też procedury zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych, informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest kancelaria JACEK KOSIŃSKI – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, adres: plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa.

Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem.

 

II. Przedstawiciel Administratora ds. ochrony danych osobowych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt z Przedstawicielem Kancelarii ds. danych osobowych na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Kancelarii wskazany w pkt I.

 

III. Dane osobowe które przetwarzamy

„Dane osobowe” to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Będziemy przetwarzać (w zależności od celu przetwarzania) dane osobowe podawane dobrowolnie przez Ciebie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej oraz inne dane osobowe które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez nas działalności.

Informujemy również, iż przetwarzamy tylko te dane osobowe które są niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, pracodawcę, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL itd.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, świadczenia pomocy prawnej, przedstawienia oferty handlowej lub otrzymania wiadomości typu newsletter. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

W oparciu o Twoje dane osobowe Kancelaria nie będzie podejmowała wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania

W Kancelarii przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

a) w celu zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) w celach marketingu i działań następczych (newsletter) – za Twoją zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e) sprzedaży i rozwoju naszych usług za Twoją zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
f) oferowania bezpośrednio usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów) – za Twoją zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) w celu udziału w procesie zatrudnienia do pracy w Kancelarii, w tym oczekiwania na wakat na stanowisku, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane także:

a) w celach analitycznych, tj. w celu doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych usług co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) dane osobowe zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej są również przetwarzane do celów statystycznych, np. częstotliwości odwiedzin na naszej stronie. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub innej, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej,
f) w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw naszej witryny.

 

V. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Kancelarię podmiotom z nią współpracującym dla realizacji celów określonych w punkcie IV i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania, oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych celem realizacji ww. celów.

W związku z przetwarzaniem danych na podstawie ww. celów dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Kancelarii, tj.:

a) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
b) podmiotom dostarczającym usługi księgowe dla Kancelarii,
c) podmiotom świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Kancelarii,
d) podmiotom świadczącym usługi marketingowe dla Kancelarii,
e) organom publicznym, na podstawie wymogów prawnych,
f) podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Obecnie nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, poinformujemy Cię o tym odpowiednio.

 

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy w sposób niezbędny do świadczenia usług związanych
z wykonaniem umów oraz rozpatrywaniem roszczeń, w zależności także od tego czy Ty lub Twoja firma bądź organizacja jesteście aktualnym klientem, kontrahentem i czy wyraziliście zgodę na marketing bezpośredni.

W szczególności:

  1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś/łeś w sprawie jej zawarcia.
  2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego do momentu cofnięcia Twojej zgody.
  4. Twoje informacje niezbędne do wypełniania obowiązków księgowych przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, to jest 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
  5. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

W przypadku prowadzonych postepowań sądowych twoje dane będą przetwarzane zgodnie z okresami wskazanymi bezpośrednio w :

  1. Ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz w ustawie
  2. Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

 

VIII. Prawa osób fizycznych:

Przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, tj. uzyskania kopii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej,
d) ograniczenia przetwarzania danych, np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w każdym momencie,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo to nie przysługuje w przypadki danych pozyskanych w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
g) prawo do przenoszenia danych i otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format “csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/łeś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
h) prawo do wniesienia skargi do wskazanego poniżej organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: [email protected]; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

IX. Bezpieczeństwo

 Przechowujemy Twoje dane osobowe w bezpieczny sposób stosując fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Będziemy także podejmować uzasadnione środki w celu ochrony Twoich danych przekazywanych nam przez Internet. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię w ramach świadczenia usług prawnych objęte są dodatkowo ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Dlatego też realizacja niektórych przysługujących Tobie uprawnień lub realizacji przez Nas obowiązków wynikających z RODO jest lub może być wyłączona na podstawie przepisów RODO lub przepisów prawa polskiego.

 

X. Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies, które pozwalają zidentyfikować Twoją przeglądarkę. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedzasz naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystasz, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy. Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również używane w celu zarządzania Twoją sesją.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek.

Więcej informacji na temat plików cookies i sposobu ich wykorzystania jest dostępne tutaj:

<<Informacja na temat plików cookies>>.

 

XI. Newsletter

Kancelaria przesyła Newsletter osobom, które dokonały zapisu i wyraziły odpowiednie zgody. Każdy odwiedzający stronę internetową https://jacekkosinski.pl/ ma możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter Kancelarii. Newsletter przesyłany będzie z częstotliwością ustalaną przez Kancelarię.

Zapis na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Kancelarię za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.). Brak przedmiotowej zgody uniemożliwi przesyłanie informacji typu Newsletter. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania przedmiotowej informacji.

Prawidłowe otrzymywanie informacji typu Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od podania przy rejestracji aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Kancelaria zastrzega, że treści zawarte w Newsletterze nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne ani oficjalna interpretacja obowiązujących przepisów prawa.

Osoby zapisane na Newsletter mogą zgłaszać Kancelarii wszelkie nieprawidłowości związane z zapisem na newsletter oraz jego otrzymywaniem zgodnie z pkt. II niniejszej polityki.

 

XII. Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności, której zaktualizowana wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie: https://jacekkosinski.pl/

 

XIII. Kontakt z nami

 W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi znajdującymi się w naszym posiadaniu prosimy o kontakt na adres emailowy wskazany w pkt. II niniejszej polityki.