Kupując mieszkanie w bloku przeważnie nabywa się nie tylko pomieszczenia bezpośrednio przeznaczone na pobyt ludzi, ale również szereg tzw. pomieszczeń przynależnych, takich jak garaż, piwnica, strych, czy komórka. W tej perspektywie warto pamiętać, że Sąd Najwyższy – pod pewnymi warunkami – dopuszcza możliwość sprzedaży pomieszczenia przynależącego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. W uchwale z dnia 15 listopada 2018 roku, sygn. akt III CZP 52/18 stwierdził, że warunkiem dokonania takiej transakcji jest przede wszystkim wyrażenie zgody przez wspólnotę mieszkaniową, która czyni to w formie uchwały. Warto także pamiętać, że w sytuacji, gdy zainteresowany nie otrzyma takiej zgody, ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie tej kwestii do sądu. W powołanej uchwale Sąd Najwyższy uznał, że obrót takimi pomieszczeniami, jak garaż, piwnica, czy komórka lokatorska możliwy jest w ramach jednej wspólnoty mieszkaniowej oraz w celu przyłączenia tego rodzaju pomieszczenia do innego lokalu mieszkalnego.

Mówiąc więc inaczej sąsiedzi pomiędzy sobą mogą – zawsze pod warunkiem otrzymania zgody wspólnoty – stosunkowo swobodnie dokonywać obrotu pomieszczaniami przynależnymi. Oczywiście tego rodzaju czynność wiąże się ze zmianą struktury udziałów w nieruchomości wspólnej, co z kolei wymaga dokonania stosownych wpisów w księgach wieczystych. Powstaje jednocześnie pytanie, czy obrót pomieszczeniami przynależnymi możliwy jest także poza członkami danej wspólnoty mieszkaniowej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego wydaje się, że tak – ale jedynie pod warunkiem, że tego rodzaju pomieszczenie stanie się odrębnym lokalem, a więc wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbą lub zespołem izb. Jednak tego rodzaju obrót jest czymś zupełnie innym, niż dokonywanie zmian w strukturze budynku, np. poprzez jego przebudowę. Takie czynności przeważnie wymagają uzyskania stosownej zgody administracji budowlanej, która nie może zostać zastąpiona uchwałą wspólnoty mieszkaniowej.