Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada wprowadzenie dużej bonifikaty dla korzystających z ustawowego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Z zapowiedzi wiceministra Artura Sobonia wynika, że stosowne zmiany w ustawie o przekształceniu użytkowania we własność wejdą w życie w połowie roku i mają dotyczyć gmin, które nie wprowadziły bonifikat. Jednocześnie, Rząd ma zamiar wprowadzić ustawową bonifikatę jedynie dla osób najuboższych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Być może w tym samym czasie należy spodziewać się wprowadzenia od dawna zapowiadanych zmian, które mają rozwiązać wątpliwości dotyczące ustawowego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność gruntów, na których są posadowione np. obiekty reklamowe. To z kolei kwestia, która dotyczy szerokiego kręgu uczestników rynku nieruchomości – a zwłaszcza deweloperów.

Obecnie, ustawa stanowi, że użytkowanie przekształca się we własność tylko w przypadku nieruchomości (przynajmniej w większości) przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz tych, na których posadowiono różnego rodzaju infrastrukturę ściśle związaną z mieszkaniową funkcją lokalu. Jednak w tej grupie z pewnością nie mieszczą się bilbordy reklamowe, czy kioski z prasą. Stąd posadowienie takiej infrastruktury przed otrzymaniem zaświadczenia o przekształceniu może uniemożliwić jego wydanie i jednocześnie spowodować konieczność podziału nieruchomości. To z kolei jest niemożliwe bez zgody właściciela nieruchomości, którym jest np. gmina. W ten sposób samorządy – generalnie niechętne przekształceniu – mogą praktycznie zupełnie zablokować ten proces, co oczywiście stanowi bardzo poważne utrudnienie dla wszystkich deweloperów, gdyż bez zaświadczenia o przekształceniu nie ma możliwości ustanowienia odrębnej własności lokalu. Aktualnie właściwie jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest niewznoszenie przez dewelopera jakichkolwiek obiektów mogących spowodować wątpliwości co do dopuszczalności zastosowania ustawy przekształceniowej. W praktyce w grupie tej mieści się nawet totem reklamowy.