• Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek zachowania ładu na terenie budowy spoczywa na jej kierowniku.
  • Inwestorzy jednak coraz częściej wymagają od wykonawców inwestycji przestrzegania dobrych praktyk, które nie są wymagane przez ustawę.
  • Szczególnie dużą uwagę przykładają do tej kwestii inwestorzy starający się o uzyskanie certyfikatów BREEAM czy LEED.

Prowadzenie prac budowlanych wiąże się z występowaniem wielu niedogodności, zwłaszcza dla osób zamieszkujących sąsiadujące z placem budowy tereny. Hałas, zanieczyszczenia czy zapylenia to tylko niektóre z „grzechów” budowlańców. Inwestorzy, nie chcąc narazić się przyszłym sąsiadom, powinni zadbać o ich komfort podczas swoich działań. Sporo uwagi poświęcają temu szczególnie ci, którzy starają się o certyfikat BREEAM lub LEED. Warunkiem otrzymania tych certyfikatów jest bowiem przestrzeganie odpowiednich norm, także na etapie budowy i tego od budowlańców mają prawo wymagać inwestorzy.

Obowiązek utrzymania czystości na budowie należy do wykonawcy

Inwestor powinien wymagać od generalnego wykonawcy zachowania dobrych praktyk podczas przeprowadzania prac budowlanych. Niektóre firmy, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, informują sąsiadów o rozpoczynających się pracach, np. poprzez wysłanie listu. W ten sam sposób powiadamiają o zbliżających się szczególnie uciążliwych etapach prac. Powinno się także zadbać o ograniczenie emisji pyłów czy zapewnienie bezpiecznego przejścia obok placu budowy. Zdarza się także, że w celu rekompensaty za niedogodności związane z inwestycją, wykonawca dokonuje drobnych prac naprawczych w okolicy. Jednak nie wszystkie firmy przestrzegają podobnych praktyk. Problem nieodpowiedzialnego prowadzenia prac budowalnych częściowo reguluje ustawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do kierownika budowy. Firma wykonawcza musi stosować się do tych przepisów w takim zakresie, jakby była faktycznym właścicielem nieruchomości. Niestety przepisy te nie eliminują wszystkich problemów związanych z pracami na budowie, ale nakładają na wykonawcę obowiązek dbania o porządek na terenach wokół powstającej inwestycji.

Na każdej budowie wykonawca zobowiązany jest m.in. do gromadzenia odpadów budowlanych w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych oraz uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (w tym przypadku placu budowy). Zadbanie o porządek w okolicy placu budowy może ustrzec inwestora np. przed pozwami o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, do którego doszło np. przez potknięcie się o niezabezpieczone materiały czy maszyny lub poślizgnięcie się na chodniku.

Restrykcyjne wymagania do uzyskania certyfikatu

Te praktyki, które zwykle zależą od dobrej woli wykonawców, w przypadku ubiegania się o certyfikat BREEAM oraz LEED są niezbędne do wypełnienia. Ich otrzymanie wiąże się ze spełnieniem wielu restrykcyjnych warunków, które odnoszą się także do odpowiedniego prowadzenia prac na budowie. W przypadku certyfikatu BREEAM, otrzymanie punktu za innowacyjność wymaga wykonania tzw. „checklisty”, na której znalazły się takie punkty, jak monitorowanie i raportowanie zużycia energii, wody i CO2 związanego z transportem na i z placu budowy. Do określenia emisji CO2, niezbędne jest raportowanie o liczbie dostaw, rodzaju transportu czy liczbie przejechanych kilometrów. Do otrzymania certyfikatu wymagane jest również wdrożenie najlepszych praktyk związanych z ochroną przeciw zanieczyszczeniu powietrza oraz z ochroną wód gruntowych i powierzchniowych. Certyfikat LEED wymaga natomiast m.in. ochrony placu budowy oraz terenów sąsiednich przed erozją ziemi oraz ograniczenia przemieszczania się zanieczyszczeń od materiałów i działań budowlanych na tereny sąsiednie. W tym celu niezbędne jest zastosowanie np. worków z piaskiem lub bloczków słomy wokół placu budowy. Nie bez znaczenia pozostaje również stworzenie stanowiska do mycia samochodów budowlanych oraz placu do składowania materiałów, a także utrzymanie wysokiego standardu jakości powietrza w trakcie procesu budowlanego.