W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono szereg – niezwykle istotnych dla całego rynku nieruchomości – zmian. Przede wszystkim ustawodawca za pomocą tejże regulacji próbuje rozwiązać niektóre problemy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w ich własność. Nowela zakłada, że przekształcenie obejmie także grunty, na których posadowiono budynki usługowe i handlowe oraz m.in. garaże. W takich przypadkach przekształcenie nastąpi wówczas, gdy łączna powierzchnia budynków „użytkowych” nie przekroczy 30% łącznej powierzchni budynków mieszkalnych. Niestety ustawodawca nie określił, kto ma weryfikować spełnienie tej przesłanki, co najpewniej będzie oznaczało zobligowanie do tego miejskich urzędników. To zaś może spowodować jeszcze dłuższy okres oczekiwania na wydanie zaświadczenia o przekształceniu, które – jak wiadomo – jest niezbędne chociażby do ustanowienia pierwotnej własności lokali. Warto jednocześnie zaznaczyć, że w myśl nowych przepisów, zaświadczenie to nie będzie potrzebne do sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym.

Zmiany wprowadzane wskazaną ustawą dotyczą także funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. W nowym stanie prawnym tzw. mała wspólnota będzie składać się z czterech, a nie jak obecnie siedmiu lokali. Spowoduje to, że np. domy przeznaczone dla zamieszkania jedynie trzech rodzin będą funkcjonować na mocy ustawy o własności lokali, a nie – jak dotąd – Kodeksu cywilnego. W praktyce oznacza to przede wszystkim brak obowiązku jednomyślności przy podejmowaniu decyzji przekraczających zakres zwykłego zarządu, np. w kwestii przeprowadzenia remontu. Ponadto ustawodawca postanowił pozytywnie odpowiedzieć na postulaty deweloperów, którzy mieli problemy ze zmianą celu, na jaki przeznaczono grunty w użytkowanie wieczyste, np. z gospodarczego na mieszkaniowy. W nowym stanie prawnym zmiana celu użytkowania będzie możliwa wówczas, gdy dany grunt jest faktycznie wykorzystywany inaczej, niż zostało to przewidziane podczas przekazywania go w użytkowanie.