Właściwie cały zeszły rok – a zwłaszcza jego druga połowa – został zdominowany w dyskusjach prawniczych przez wprowadzenie nowych zasad ochrony danych osobowych w związku z tzw. RODO – nowym Rozporządzeniem UE dotyczącym problematyki przetwarzania danych osobowych. Rzeczywiście w obszarze szeroko pojętej ochrony danych zmieniło się bardzo wiele, zarówno na poziomie stanowienia, jak i stosowania prawa. Jednak obszar ten z pewnością będzie podlegał dalszej ewolucji, o czym świadczy chociażby analiza bieżącej pracy Parlamentu. Aktualnie Sejm pracuje nad zmianami niektórych ustaw w związku z RODO – projektowana nowela dotyczy także Prawa zamówień publicznych. Podstawowa zasada, jaka ma zostać wprowadzona do tego obszaru prawodawstwa zakłada, iż podmiot publiczny będzie udostępniał dane uczestników procedury tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Tym samym prawdopodobnie dojdzie do pewnego ograniczenia jawności zamówień publicznych.

Podstawowe zmiany dotyczą dostępności danych z Krajowego Rejestru Karnego, składanych przez uczestników postępowania w celu umożliwienia weryfikacji ewentualnego zachodzenia podstaw wykluczenia z konkursu. Dostęp do nich nie będzie jawny, do danych tych uprawnienie mają zyskać jedynie specjalne upoważnione osoby. Natomiast po upływie terminu do skorzystania ze środków ochrony prawnej, zamawiający będzie udostępniał te dane pod pseudonimami. Jednak zasady te nie będą  miały zastosowania do tych, którzy nie figurują w rejestrze jako sprawcy jakichkolwiek czynów zabronionych. Ponadto projektodawcy chcą uprawnić zamawiających do żądania od wykonawcy bądź podwykonawcy złożenia oświadczenia o zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o pracę oraz przekazania danych niezbędnych do wersyfikacji prawdziwości tego oświadczenia (np. imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, czy zakresu jego obowiązków). To z kolei stanowi jednoznaczne rozstrzygnięcie jednego z najczęściej pojawiających się problemów w zakresie zależności pomiędzy zamówieniami publicznymi a ochroną danych osobowych.