Trwają prace legislacyjne na projektem ustawy powołującej Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Obecnie projektem zajmuje się Komitet Stały Rady Ministrów, co – w przypadku zaakceptowania rozwiązań przygotowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – stanowi właściwie ostatni etap przed wyrażeniem stanowiska przez Radę Ministrów. Od niego będzie zaś zależało, czy projekt trafi do Sejmu. Jednak można rozsądnie założyć, że będzie on dalej procedowany – to z kolei oznacza, że powinni go poznać wszyscy deweloperzy i planujący zakup własnego mieszkania. Otóż Prezes UOKiK chce, aby do specjalnie powołanego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego – który ma stać się wyodrębnionym rachunkiem w ramach Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego – deweloperzy wpłacali specjalne składki, tworząc nowy mechanizm zabezpieczenia środków ich klientów.

Nie wchodząc w szczegóły składki te mają wynosić do 1% wartości mieszkania w przypadku „rachunku zamkniętego” oraz do 5% tejże wartości w przypadku „rachunku otwartego”. Jednak autorzy projektu przewidują, że w rzeczywistości wysokość tych świadczeń nie przekroczy 1% wartości lokalu. Jednocześnie – co najistotniejsze – projekt przewiduje likwidację rachunków powierniczych z gwarancją bankową oraz gwarancją ubezpieczeniową. W zamian za to gwarancją wypłaty z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego zostaną objęte właściwie wszystkie umowy zawieranie pomiędzy deweloperem a nabywcą, np. umowy deweloperskie. Podstawową przesłanką uruchomienia środków zgromadzonych w Funduszu będzie upadłość dewelopera i związane z nią ustalenie, iż dalsze prowadzenie inwestycji jest nieuzasadnione. Analogicznie zostanie potraktowana sytuacja, w której od umowy deweloperskiej – w toku restrukturyzacji – odstąpi nabywca, syndyk lub zarządca. Jednocześnie projektodawcy chcą, aby nowy mechanizm zagwarantował ochronę całości środków wpłaconych przez nabywcę, bez względu na rodzaj wybranego przez dewelopera rachunku. W przypadku dokonania wypłaty to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zyska – wstępując w miejsce nabywcy – roszczenie o zwrot wypłaconych środków, które będzie mógł skierować je do masy upadłości. Ponadto projekt zakłada przyznanie Deweloperskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu prawa dochodzenia od dewelopera zwrotu wypłaconych nabywcy kwot w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy i dalszego kontynuowania przez dewelopera działalności.