W ostatnich dniach Pełnomocnik Rządu do Spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a jednocześnie wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda udzielił dla „Rzeczpospolita TV” wywiadu poświęconego PPP. W rozmowie Pełnomocnik – po raz kolejny – podkreślił, że partnerstwo jest właściwie jedyną przyszłością dla realizowania inwestycji infrastrukturalnych. Wynika to przede wszystkim – z również dobrze znanego – problemu spadku wartości pomocy unijnej udzielanej w najbliższych perspektywach finansowych. Rzeczywiście trudno nie zgodzić się z tezą, że samorządy co raz częściej nie mogą liczyć, ani na pomoc płynącą w Brukseli, ani z Warszawy. Z tego więc względu, o ile chcą utrzymać poziom wzrostu inwestycji, muszą poszukiwać nowych źródeł finansowania. Skoro zaś podmioty publiczne co do zasady nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, właściwie jedynym rozwiązaniem jest sięgnięcie po zasoby przedsiębiorców. Właśnie realizacji tych założeń służy partnerstwo publiczno-prywatne.

Rząd dostrzegł te uwarunkowania i od dłuższego czasu stara się prowadzić politykę sprzyjającą promocji i rozwojowi PPP. W ten kontekst wpisuje się zeszłoroczna nowelizacja ustawy o partnerstwie, której celem – w dużym stopniu zrealizowanym – było usunięcie wszystkich barier prawnych utrudniających sięganie po PPP. Tymczasem, co przyznaje sam Rzecznik, od momentu wejścia w życie noweli nie nastąpił jakiś gwałtowny wzrost statystyk świadczących o intensyfikacji zainteresowaniem formułą partnerstwa. Przyczyn takiego stanu rzeczy można by wskazać kilka, a do najpoważniejszych należy zaliczyć przyzwyczajenia urzędników nastawionych na korzystanie z dobrze im znanych rozwiązać skatalogowanych w Prawie zamówień publicznych, czy brak praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania PPP. Stąd też Rzecznik zapowiedział podejmowanie działań szkoleniowych, adresowanych zwłaszcza dla urzędników gmin. Jednak wydaje się, że same szkolenia nie wystarczą – potrzebny jest dobry przykład. Ten zaś powinien płynąć przede wszystkim od agend rządowych, które realizują przede wszystkim duże projekty infrastrukturalne. Wykonywanie ich w ramach partnerstwa może stać się najlepszym sposobem promocji tej idei.