Szczegółowe wymogi co do przechowywania paliw płynnych na potrzeby własne określa  § 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie zawiera tzw. przepisy przeciwpożarowe. Zgodnie z ww. przepisem wolno przechowywać paliwa płynne klasy III (produkty naftowe o temperaturze zapłonu od 328,15 K (55°C) do 373,15 K (100°C)) na potrzeby własne wyłącznie w zbiorniku naziemnym dwu płaszczowym o pojemności do 5 m3. Podkreślenia w szczególności wymaga zatem fakt, że zbiornik ten nie może być podwieszony. Dalsze istotne wymogi dotyczą zachowania minimalnych odległości usytuowania zbiornika: 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.  Zgodnie z Rozporządzeniem, odległości te mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu. Rozporządzenie ponadto dopuszcza, aby funkcję ściany oddzielenia przeciwpożarowego pełniła ściana zewnętrzna budynku lub obiektu.

 

Z tytułu nieprzestrzegania powyższych przepisów, grozić mogą poważne sankcje, a w razie zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru organy Państwowej Straży Pożarnej mogą podejmować czynności kontrolno-rozpoznawcze bez uprzedzenia. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, strażacy przeprowadzający czynności mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.

 

Mandat karny nie zamyka jednak sprawy, bowiem organy mają także obowiązek doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem na drodze administracyjnej. Zgodnie z art. 26 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie oraz wstrzymania robót, zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru. W zakresie wstrzymania robót i wymienionych wyżej dalszych zakazów decyzja jest natychmiast wykonalna.

 

Autor: Aleksandra Błaszczyńska