Do Sejmu wpłynął projekt noweli ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. Jednym z podstawowych celów projektu jest rozszerzenie katalogu przesłanek uniemożliwiających ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela nieruchomości, co – jak argumentują wnioskodawcy – ma służyć lepszemu zabezpieczeniu praw lokatorów kamienic objętych „Dekretem Bieruta”. Jeżeli zmiany wejdą w życie władze Warszawy zyskają prawo odmowy ustanowienia wieczystego użytkowania na rzecz dekretowca m.in. w przypadku, gdy budynek jest zamieszkiwany przez lokatora w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów. Takie odwołanie w praktyce oznacza, iż warszawski ratusz uzyska dużo szersze niż dotychczas możliwości odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego – wystarczy, że kamienicę będzie zamieszkiwał najemca lub osoba używająca lokalu na podstawie innego tytułu niż prawo własności. Poza tym miasto będzie mogło odmówić ustanowienia tego prawa w przypadku szczególnego znaczenia nieruchomości dla nauki i kultury narodowej, a także gdy stanowi ona część kompleksu wypoczynkowego, rekreacyjnego lub terenów zieleni.

Jednocześnie ustawodawca ma zamiar dokonać pewnych zmian w sposobie funkcjonowania samej Komisji Weryfikacyjnej oraz skutkach wydawanych przez nią decyzji uchylających reprywatyzację. Nowela zakłada, że wydanie takie decyzji będzie wiązało się – z mocy prawa – z przejęciem zarządu nieruchomością przez Skarb Państwa bądź samorząd, a jej dotychczasowy posiadacz będzie zobowiązany do jej wydania. W ten sposób projektodawcy mają zamiar rozwiązać problem, pojawiający się w dotychczasowej działalności Komisji, trudności z przejęciem zarządu nieruchomością. Często dotychczasowi właściciele nie chcieli oddać jej miastu, zaś lokale władze nie miały skutecznych narzędzi do egzekucji tego obowiązku.  Projekt został złożony w Sejmie 30 listopada przez przedstawicieli większości parlamentarnej, co pozwala sądzić, że będzie on procedowany i stanie się obowiązującym prawem.