Zgodnie z Kodeksem cywilnym inwestor i wykonawca odpowiadają solidarnie za wypłacenie podwykonawcy należności z tytułu wykonania przez niego robót budowlanych, które zostały zgłoszone inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Zasada ta nie ma zastosowania wówczas, gdy w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia złożył on podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Warto także pamiętać, że zgłoszenie to nie jest konieczne, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie – zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Skoro zaś inwestor i wykonawca ponoszą odpowiedzialność solidarną, oznacza to, że to od samego podwykonawcy zależy, do kogo skieruje swoje roszczenia. Jak wskazuje najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, zasady tej strony nie mogą zmienić ani w łączącej ich umowie, ani w zawartej ugodzie.

 

W wyroku z dnia 4 grudnia 2019 roku, sygn. akt I CSK 577/18 Sąd Najwyższy rozpoznał sprawę, w której inwestor zawarł ugodę z wykonawcą, na mocy której ten zobowiązał się do zapłaty jedynie części wynagrodzenia. Treść takiej ugody została zakwestionowana przez Sąd Najwyższy ze względu na jej niezgodność z powszechnie obowiązującym przepisem Kodeksu cywilnego – art. 6471 § 6 – który jednoznacznie stanowi, że jakiekolwiek zastrzeżenia umowne sprzeczne z powyżej wskazanymi zasadami odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy są nieważne. Ugoda zaś należy do umów prawa cywilnego – także wówczas, gdy jest zawierana przed sądem. Z tego więc względu na jej podstawie również niedopuszczalne jest modyfikowanie powyższych zasad. Warto także pamiętać, że analogiczne rozwiązanie w zakresie odpowiedzialności finansowej wobec podwykonawcy obowiązują w Prawie zamówień publicznych. Stąd też także w przypadku kontraktów zawieranych w trybach określonych przez tę ustawę nie może być mowy o zamianie wynikających z niej zasad odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę należną podwykonawcy.