Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Współpraca z naszą kancelarią oznacza dla przedsiębiorców korzystanie z profesjonalnego wsparcia w złożonym, wymagającym precyzji oraz doskonałej znajomości prawa i biznesu procesie przeprowadzania fuzji i przejęć zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Nasze doświadczenie zapewnia Klientom komfort i pewność – niezależnie od skali podejmowanych działań oraz branży.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

 • analiz prawnych i wydawania rekomendacji do wejścia w inwestycję,
 • badań due diligence przedsiębiorstwa,
 • kompleksowej obsługi prawnej transakcji M&A oraz wsparcia w procesie fuzji przedsiębiorstw,
 • przygotowywania i negocjowania dokumentów związanych z inwestycją (m.in. umowy dotyczące fuzji i przejęć przedsiębiorstw, zbywania aktywów),
 • pełnego wsparcia prawnego przy finansowaniu fuzji i przejęć w tym w modelu project finance.

Mamy doświadczenie w obsłudze inwestycji o międzynarodowym zasięgu. Współpraca z nami oznacza dla Klientów bezpieczeństwo podejmowanych ruchów biznesowych i korzystanie z rozwiązań prawnych opracowanych pod zindywidualizowane wymagania.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

 • doradztwo prawne dla funduszu venture capital przy szeregu inwestycji w innowacyjne spółki nowych technologii,
 • doradztwo dla banku inwestycyjnego w zakresie przeprowadzenia badania due diligence dwóch spółek celowych będących właścicielami budynków biurowych w Warszawie,
 • doradztwo związane z wydzieleniem przez jedną z największych europejskich firm budowalnych części przedsiębiorstwa dotyczącego wszelkich zagranicznych projektów i inwestycji oraz przeniesienie tej części do nowopowstałej spółki.

***

Transakcje fuzji i przejęć – definicja i podstawowe informacje

Motywy, przyczyny czy zalety fuzji i przejęć (ang. Mergers and Acquisitions, M&A) są bardzo czytelne – połączenie przedsiębiorstw ma doprowadzić do wzrostu efektywności działalności biznesowej. Choć w obu przypadkach można mówić o konsolidacji, to fuzja firm jest czym innym niż przejęcie jakiegoś przedsiębiorstwa przez inny podmiot. Efektem pierwszej transakcji jest zazwyczaj powstanie nowej spółki. Praktyka pokazuje, że fuzje dokonywane są przede wszystkim pomiędzy podmiotami o zbliżonej do siebie skali. Pozwala im to połączyć siły i pod wspólnym szyldem skuteczniej rozwijać biznes. W takim układzie obu partnerów trzeba traktować równorzędnie. Inaczej jest w przypadku przejęcia, które polega na włączeniu w struktury przedsiębiorstwa innego, przeważnie mniejszego przedsiębiorstwa. Taka transakcja nie prowadzi zazwyczaj do powstania nowej spółki – po połączeniu podmioty albo działają pod nazwą przejmującego, albo z różnych względów zachowują własne nazwy (tak było m.in. w głośnym w świecie nowych technologii przejęciu Instagrama przez Facebooka).

Klasyfikacja fuzji i przejęć

Zarówno fuzje, jak i przejęcia przedsiębiorstw można podzielić na kilka rodzajów. W przypadku tych pierwszych są to:

 • fuzja pozioma – stosowana najczęściej w celu zwiększenia udziału w rynku, polega na połączeniu się firm zajmujących się tym samym obszarem biznesu,
 • fuzja pionowa – stosowana najczęściej w celu zwiększenia kontroli nad procesem biznesowym związanym z danym obszarem biznesu; polega na połączeniu firm, które działają w tej samej branży, ale zajmują się różnymi etapami wytwarzania produktu,
 • fuzja konglomeratowa – w tym przypadku łączą się firmy, które wywodzą się z różnych branż; głównym celem przeprowadzenia fuzji tego rodzaju jest chęć dywersyfikacji oferty.

Według podobnego schematu można sklasyfikować łączenie przedsiębiorstw rozumiane jako przejęcia. Mogą one być poziome (horyzontalne), pionowe (wertykalne), koncentryczne (zakup firmy stosującej zbliżoną technologię w podobnym segmencie biznesu), konglomeratowe. Warto dodać, że przejęcie może nastąpić na kilka sposobów: zakup akcji, udziałów lub majątku firmy, uzyskanie pełnomocnictwa, wspólne przedsięwzięcie, prywatyzacja spółki państwowej.

Fuzje i przejęcia – przykłady

Fuzje i przejęcia nie są domeną jednej gałęzi biznesu i można je obserwować tak w sektorze bankowym – to także przejęcia banków w Polsce – jak i przemyśle, telekomunikacji czy dowolnej innej branży. Badacze rynku fuzji i przejęć dostrzegają cykliczność zawierania tego typu transakcji, a poszczególne fale wiążą przede wszystkim z rozwojem procesów globalizacyjnych i kontekstami makroekonomicznymi, takimi jak czas przed i po kryzysie finansowym.

Rynek fuzji i przejęć w Polsce znajduje się w czołówce rynków Europy Środkowo-Wschodniej. W 2017 roku przeprowadzono w kraju 288 takich transakcji, których wartość przekroczyła 10 mld zł (dane za raportem Emerging Europe M&A 2017-2018).