Koncesje na roboty budowlane

Jesteśmy zaufanym partnerem w zakresie obsługi projektów koncesji na roboty budowlane. Nasi klienci – zarówno koncesjonariusze (wykonawcy), jak i koncesjodawcy (zamawiający) – wiedzą, że opracujemy dla nich szyte na miarę rozwiązania niezależnie od etapu, na jakim znajduje się przetarg lub realizacja projektu. Posiadamy kompetencje zbudowane na olbrzymim doświadczeniu i przy obsłudze najbardziej wymagających spraw.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

  • wsparcia prawnego w postępowaniu przetargowym o koncesję budowlaną i negocjacjach umów zawieranych w ramach przedsięwzięcia (m.in. na wykonawstwo, ubezpieczeniowych, kredytowych i z podwykonawcami robót),
  • doradztwa polegającego na wyborze właściwej struktury inwestycji, przygotowaniu dokumentacji przetargowej (m.in. umowa koncesyjna),
  • przygotowania analiz przedrealizacyjnych oraz pełnej dokumentacji projektowej,
  • reprezentowania w postępowaniach dotyczących nieważności umów w sprawie zamówienia na koncesję,
  • reprezentowania wykonawców w sprawach dotyczących wynagrodzenia oraz odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  • reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także sądami powszechnymi.

W dotychczasowej praktyce kancelarii mieliśmy okazję doradzać największym podmiotom przy realizacji prestiżowych inwestycji prowadzonych w koncesji na roboty budowlane. Klienci za każdym razem otrzymywali od nas profesjonalne i kompleksowe wsparcie przy realizacji projektów.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

  • doradztwo w procesie pozyskania koncesji, rozwoju i funkcjonowaniu 1580 wiat autobusowych i tramwajowych w Warszawie,
  • doradztwo w procesie budowy parkingów podziemnych przy wykorzystaniu formuły koncesji budowlanej.
  • doradztwo przy procesie uzyskania koncesji na zaprojektowanie, budowie (wraz z wyposażeniem) hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych.

***

Koncesja na roboty budowlane i usługi – definicja i podstawowe informacje

Koncesję na roboty budowlane należy traktować jako rodzaj zamówienia publicznego i partnerstwa pomiędzy podmiotem publicznym a prywatnym, które wyróżnia się sposobem rozliczenia wynagrodzenia pomiędzy wykonawcą (w tym wypadku mówi się o koncesjonariuszu) i zamawiającym (czyli koncesjodawcą). Najważniejsze cechy koncesji to związane są z tym, że koncesjonariusz realizuje projekt na zlecenie koncesjodawcy, ale po zakończeniu prac budowlanych czy wykonaniu innej usługi ma możliwość korzystania z rezultatu swojej pracy.

W praktyce oznacza to, że wykonawca nie jest wolny od ryzyka ekonomicznego związanego ze zrealizowaną inwestycją, ale w zamian może czerpać z niej korzyści. Koncesją mogą być objęte inwestycje o bardzo różnym charakterze. Wśród przykładów można m.in. podać obiekty mieszkalne przeznaczone na wynajem, miejskie parkingi, wiaty autobusowe i tramwajowe czy takie obiekty użyteczności publicznej jak hale widowiskowo-sportowe, centra przedsiębiorczości, drogi, obiekty wypoczynkowe czy porty. Aby to zobrazować, warto posłużyć się przykładem budowy autostrady, którą zamówił podmiot publiczny, a za przejazd którą opłaty po zakończeniu prac pobiera prywatna firma.

Ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi

Ogół zasad i trybów udzielania koncesji reguluje ustawa koncesyjna. Jej obecny kształt zawiera wprowadzoną w 2016 roku implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Zmiany w pierwotnej ustawie (ustawa o koncesji z 9 stycznia 2009 r.) miały na celu doprowadzenie do wzrostu liczby zawieranych umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Obsługa prawna postępowań koncesyjnych wymaga od kancelarii kompleksowego podejścia do każdego jego etapu. Od przygotowania dokumentacji na potrzeby starania się o kontrakt (w przypadku współpracy z koncesjonariuszem) lub rozpisania zamówienia (gdy klientem kancelarii jest koncesjodawca) po proces powstawania inwestycji i jej późniejsze funkcjonowanie. Biorąc pod uwagę złożoność postępowań oraz często wysoką wartość inwestycji, strony zainteresowane współpracą z kancelarią prawną powinny brać pod uwagę jej doświadczenie we wcześniejszej obsłudze tego rodzaju zleceń.