Trwający boom na rynku mieszkaniowym sprawia, że w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych, funkcjonujących na zasadach określonych w ustawie o własności lokali. Zgodnie z nią właściciele poszczególnych lokali mają prawo zdecydować w jaki sposób będą zarządzać nieruchomością wspólną. Powinno to nastąpić bądź w umowie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, bądź też w później zawartym – w formie aktu notarialnego – kontrakcie. Warto przy tym pamiętać, że tak ustalony sposób zarządzania nieruchomością wspólną znajduje zastosowanie do sukcesywnie wyodrębnianych lokali. Jednak nie oznacza to, że właściciele mają pełną swobodę w określeniu zasad zarządu. Przede wszystkim należy pamiętać, że w przypadku, gdy liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych w danej nieruchomości jest większa niż trzy, obowiązkowym staje się wyłonienie zarządu wspólnoty. Jego podstawowym zadaniem jest kierowanie jej sprawami, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy wspólnotą a jej poszczególnymi członkami.

Mandat członków zarządu obejmuje jedynie czynności z zakresu zwykłego zarządu, a więc związane – generalnie rzecz ujmując – z codziennym funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast do dokonania czynności przekraczającej ten zakres, konieczne jest upoważnienie zarządu przez członków wspólnoty. W tym zakresie mieści się m.in. przyjęcie rocznego planu gospodarczego; ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu; dokonanie podziału nieruchomości wspólnej, czy też nabycie nieruchomości. Przy czym ogół mieszkańców może głosować na zebraniu lub – co staje się coraz bardziej popularne – w drodze korespondencyjnej. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że uniemożliwienie niektórym członkom wspólnoty oddania głosu w drodze korespondencyjnej, może spowodować nieważność całego głosowania. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 lutego 2020 roku, sygn. akt III CZP 59/19 niezapewnienie wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego zbierania głosów może uzasadniać uchylenie przez sąd uchwały, jeżeli miało lub mogło mieć wpływ na jej treść.