Zgodnie z Kodeksem cywilnym  inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Warunkiem tej odpowiedzialności jest zgłoszenie podwykonawcy do inwestora.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 9 marca 2018 roku, sygn. akt I AGa 69/18 stwierdził, że regulujące te kwestie przepisy KC powinno się wykładać ściśle, wykluczając sytuacje, w których inwestor ponosiłby odpowiedzialność, nawet nie wiedział o obecności podwykonawcy na budowie.

Odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy

Zdaniem sądu o ile zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą może być wyrażona w sposób dorozumiany, o tyle aby przyjąć gwarancyjną odpowiedzialność majątkową niezbędne jest zgłoszenie podwykonawcy do inwestora oraz wiedza inwestora co do rozmiaru tej odpowiedzialności i zasad, na jakich jest ona ponoszona. Stąd też zgoda inwestora nie może mieć charakteru blankietowego, musi dotyczyć konkretnej umowy z konkretnym podwykonawcą. Warunkiem jej skuteczności jest zaś wiedza inwestora o treści tej umowy, zwłaszcza co do postanowień wyznaczających zakres jego odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie cywilnym.

Zgłoszenie podwykonawcy do inwestora – obowiązek wykonawcy

W przywołanym wyroku sąd uznał, że za wyrażenie zgody przez inwestora nie mogą być uznane nawet takie okoliczności, jak akceptowanie przez inwestora obecności podwykonawcy i jego pracowników na placu budowy, dopuszczenie ich do narad koordynacyjnych, uzgadnianie z nimi wykonawstwa określony robót, czy kontrolowanie postępów i jakości prac oraz dokonywanie ich odbiorów. Inwestor – zwłaszcza niezwiązany zawodowo z branżą budowlaną –  może być przekonany, w przypadku, gdy nie otrzymał wyraźnej informacji w tym zakresie, że wszyscy pracownicy znajdujący się na budowie są zatrudnieni przez wykonawcę. Co ważne z praktycznego punktu widzenia w przedmiotowym orzeczeniu sąd podkreślił, że przypadku, gdy wykonawca pominął zgłoszenie podwykonawcy do inwestora, obowiązku informacyjnego w tym zakresie powinien dopełnić podwykonawca.

Zachęcamy również do lektury tekstu: Solidarna odpowiedzialność – czy inwestor musi płacić dwa razy?