1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o rynku mocy. Zmiany WPROWADZAJĄ ZAKAZ UDZIAŁU W AUKCJACH RYNKU MOCY PODMIOTOM NIESPEŁNIAJĄCYM LIMITU EMISJI CO2 oraz dotyczą zasad kalkulacji stawek oraz poboru opłaty mocowej.

Zgodnie z nowymi przepisami w aukcjach BĘDĄ MOGŁY BRAĆ UDZIAŁ JEDYNIE PODMIOTY NIEPRZEKRACZAJĄCE POZIOMU EMISJI CO2 WYNOSZĄCEGO 550 g/kWh wytworzonej energii elektrycznej.

Jednostki wytwórcze, które rozpoczęły działalność wytwórczą przed 4 lipca 2019 roku, będą mogły brać udział w rynku, nawet jeżeli nie spełniają tych parametrów – jednak bez wynagrodzenia z rynku mocy.

Na mocy noweli ROZSZERZONO GRUPĘ ODBIORCÓW RYCZAŁTOWYCH, a więc tych, którzy mogą płacić zryczałtowaną opłatę mocową.

Jednocześnie od 1 stycznia 2028 roku WYSOKOŚĆ PRZEDMIOTOWEJ OPŁATY ZOSTANIE UZALEŻNIONA OD KRZYWEJ POBORU – a więc różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby.

Natomiast od początku października wejdą w życie przepisy odnoszące się do korekty stawek opłaty mocowej.

NOWE STAWKI ZOSTANĄ USTALONE PRZEZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DO KOŃCA WRZEŚNIA. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.