Jednym z najważniejszych zagadnień ostatniego roku dla rynku nieruchomości była kwestia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo ich własności. Operacja ta – przeprowadzona z mocy prawa, a więc niejako automatycznie – miała rozwiązać problemy związane z użytkowaniem wieczystym. Tymczasem w wielu miastach ciągle nie widać końca formalności związanych z przekształceniem, zwłaszcza w zakresie wydawania stosownych zaświadczeń, a tym samym ustalania wysokości opłaty. Warto w tym kontekście pamiętać, że przedłużająca się procedura wydania zaświadczenia może przełożyć się na wzrost wysokości opłaty przekształceniowej, zwłaszcza wówczas, gdy przed 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi właściciele rozpoczęli proces aktualizacji opłaty za użytkowanie. Na powyższe trudności nakładają się trudności z uzyskaniem wpisu do ksiąg wieczystych. Niestety wydłużające się kolejki w wydziałach wieczystoksięgowych powodują, że na wpis trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

Oczywiście w praktyce oznacza to poważne perturbacje dla całego rynku nieruchomości – zarówno zainteresowanych kupnem jedynie gruntu, jak i mieszkania czy domu. Bez wpisu w księdze wieczystej wszystkie czynności prawne dotyczące nieruchomości pozostają właściwie bezskuteczne, stąd czas oczekiwania na wpis ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia sfinalizowania transakcji. Jednak coraz częściej bez wykazania odpowiedniej treści księgi wieczystej banki nie chcą udzielać kredytów. Jedną z głównych przyczyn kolejek jest wspomniane powyżej przekształcenie, które również podlega ujawnieniu w księgach wieczystych. W przypadku dużych miast sądy muszą dokonać nawet kilkuset tysięcy wpisów. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę rozwoju rynku nieruchomości, można się spodziewać, że kolejki w sądach wieczystoksięgowych nie będą maleć. To zaś otwiera pytanie o konieczność przeprowadzenia niezbędnych zmian w postaci np. zwiększenia etatów orzeczniczych w tego rodzaju wydziałach bądź – co stanowiłoby gruntowną zmianę – przeniesienie kompetencji prowadzenia ksiąg wieczystych poza sądy. W każdym razie bez zmian przyspieszających dokonywanie wpisów, rynek nieruchomości będzie borykał się z coraz większymi trudnościami.