Proces rekrutacji pracowników przeważnie składa się z kilku etapów – w pierwszym z nich dokonuje się wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń, następnie zaprasza się wybranych kandydatów i przeprowadza się z nimi rozmowę kwalifikacyjną, aby na końcu wyłonić „krótką listę” osób, którym składa się propozycję zatrudnienia. W procesie rekrutacji pracowników kwestie wynagrodzenia pojawiają się na różnych etapach, jednak rzadko kiedy jest to temat poruszany już na samym początku – zwłaszcza wówczas, gdy na dane stanowisko pracy zgłosi się wielu kandydatów. Tymczasem już niedługo praktyka ta może ulec zmianie i proponowane wynagrodzenie stanie się jedną z najważniejszych informacji, którą będzie musiał zamieścić pracodawca już w ogłoszeniu o pracę. Takie zmiany zakłada złożony w Sejmie projekt noweli Kodeksu pracy, który uzyskał pozytywne stanowisko rządu. To zaś pozwala przypuszczać, że istnieją duże szanse na jego uchwalenie i wejście w życie.

Podstawowym założeniem zmian jest zobowiązanie pracodawcy do zamieszczenia w ogłoszeniu o pracę proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto. W obecnej formie projekt zakłada, że informacja ta będzie mogła zostać zawarta także w formie zakresu proponowanej pensji („od-do”). Co ciekawe autorzy projektu przewidzieli także sankcje karne za niedopełnienie tego obowiązku – pracodawca, który nie zamieści propozycji wynagrodzenia w ogłoszeniu będzie mógł zostać ukarany grzywną nawet do 30 tyś. złotych. Rzeczywiście z punktu widzenia pracowników, czy osób poszukujących zatrudnienia, zmiany te wydają się korzystne. Jednak mogą wprowadzić sporo trudności dla pracodawców – zwłaszcza tych, którzy proponują wynagrodzenie oparte o system premiowania, w którym niejako z natury wynagrodzenie zasadnicze stanowi tylko bazę do określenia wysokości pensji. Poza tym dużo większą wagę trzeba będzie przywiązywać do sposobów publikacji ogłoszeń, tak aby w łatwy sposób móc wykazać dopełnienie wszystkich formalności.