Drugiego sierpnia br. Senat przyjął uchwalony przez Sejm rządowy projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wprowadza on niezwykle istotną zmianę dla wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie gruntów, na których ma zostać zrealizowana inwestycja oddziałująca na środowisko,  a więc np. ferma drobiu, czy wysypisko śmieci. W dotychczasowym stanie prawnym obszar oddziaływania takich zamierzeń budowlanych obejmował co do zasady jedynie grunty bezpośrednio przylegające do nieruchomości przeznaczonej pod budowę. W związku z tym, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji mogli wziąć udział tylko najbliżsi sąsiedzi nieruchomości, na której inwestor zamierzał zrealizować dany obiekt. Jeżeli natomiast wskazana ustawa wejdzie w życie obszar oddziaływania będzie określany w promieniu 100 metrów od granicy działki przeznaczonej pod inwestycję oddziałującą na środowisko.

Wiadomo, że tego typu inwestycje są niezwykle uciążliwe dla wszystkich jej sąsiadów – nawet tych, którzy mieszkają stosunkowo daleko od samego budynku. W związku z tym, obszar oddziaływania powinien obejmować teren, na który rzeczywiście wpływa taka budowla, np. poprzez emisję nieprzyjemnych zapachów. Niestety określenie go na podstawie zdefiniowanej przez ustawodawcę odległości od granicy działki nie jest możliwe, gdyż kryterium to w żaden sposób nie uwzględnia charakterystyki danego przedsięwzięcia.  Wiadomo, że codzienne funkcjonowanie wspomnianych ferm drobiu i wysypisk śmieci w zupełnie różny sposób przekłada się na komfort życia okolicznych mieszkańców. W związku z tym ustawodawca w ogóle powinien zrezygnować z prób uniwersalnego określenia obszaru oddziaływania, wskazując co najwyżej na kryteria służące – w realiach konkretnej sprawy – na jego zdefiniowanie, a tym samym określenie katalogu uczestników postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.