29 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadziła szereg zmian w różnych ustawach, których główną kwestią jest dzierżawa gruntu pod elektrownie wiatrowe. Oczywistym jest, że w ostatnich latach w całej Polsce nastąpił duży rozwój tego typu infrastruktury, co w praktyce wiązało się z różnymi problemami. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie posiadacze elektrowni wiatrowych i właściciele gruntów, na których są posadowione mogą spodziewać się zmian w zakresie opodatkowania, czy ukształtowaniu wzajemnych stosunków.

Dzierżawa gruntu pod elektrownie wiatrowe chroniona prawnie

Projektodawcy planują wprowadzenie ciekawego rozwiązania zabezpieczającego interesy właścicieli gruntów, na których są posadowione elektrownie wiatrowe. Zgodnie z projektem noweli, jeżeli umowa łącząca właściciela nieruchomości z właścicielem elektrowni wiatrowej nie będzie spełniać warunków najmu lub dzierżawy zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego regulującego obowiązek najemcy w zakresie zwrotu rzeczy (art. 675) oraz dochodzenie roszczeń wynikających z umowy najmu, które jest możliwe w ciągu roku od dnia zwrotu wynajmowanej rzeczy (art. 677). Stąd też nawet w przypadku, gdy właściciel gruntu i elektrowni wiatrowej nie zawrą umowy najmu bądź dzierżawy właściciel elektrowni wiatrowej po zakończeniu jej użytkowania będzie musiał zwrócić właścicielowi nieruchomość w stanie niepogorszonym.

Elektrownia wiatrowa a prawo

Jednak warto zauważyć, że art. 675 k.c. stanowi, że najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Stąd rodzi się pytanie, czy będzie on musiał wykonać np. prace ziemne niwelujące ślady użytkowania gruntu. Oczywiście wymaga to indywidualnej oceny każdego przypadku, jednak wydaje się, że najemca będzie z pewnością zobowiązany do demontażu instalacji elektrowni, natomiast konieczność wykonywania innych prac będzie dotyczyła tylko śladów użytkowania przekraczających jego zwyczajowe skutki. A do takich trudno zaliczyć deformacje gruntu wynikające z używania elektrowni. Stąd też nowela wzmocni przede wszystkim, a właściwie jedyną możliwość skutecznego żądania zwrotu nieruchomości przez jej właściciela. Jednocześnie projektodawcy planują rozwiązanie problemu opodatkowania tego typu instalacji.

Znowelizowana ustawa o elektrowniach wiatrowych

Projekt noweli zakłada wyraźne rozróżnienie, że elektrownia wiatrowa składa się z budowli  oraz instalacji technicznej służącej wytwarzaniu energii elektrycznej. Wprowadzenie tych zmian jednoznacznie zakończy trwający od dawna spór o sposób opodatkowania elektrowni wiatrowych. Nie wikłając się w jego szczegóły warto wskazać, że w świetle obowiązujących definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w Prawie budowlanym opodatkowaniu podlega cała elektrownia wiatrowa, co znacząco zwiększa wysokość podatku. Natomiast jeżeli nowela wejdzie w życie władający elektrownią wiatrową będzie musiał zapłacić podatek jedynie od wartości jej konstrukcji (budowli), a nie całej infrastruktury. W połączeniu z planowanymi zmianami w obliczaniu współczynnika wielkości obiektu zdecydowanie poprawi to sytuację podatkową posiadaczy tego typu elektrowni, co rzeczywiście może przyczynić się do spopularyzowania tej formy pozyskiwania energii elektrycznej. Wiadomo, że tylko w sytuacji, gdy będzie ona cenowo konkurencyjna dla energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł może stać się dla nich prawdziwą alternatywą.

Zachęcamy również do lektury tekstu “Miejscowy plan nie może nadmiernie ograniczać właścicieli działek”