Istotą partnerstwa publiczno-prywatnego jest nawiązanie wieloletniej współpracy przez podmiot publiczny z partnerem prywatnym w celu realizacji zadań publicznych. Jednocześnie podstawową różnicą pomiędzy PPP, a tradycyjnymi zamówieniami publicznymi jest dużo większa swoboda stron  w ustaleniu zasad współpracy. Oznacza to, że partner publiczny nie może z góry przesądzić treści przyszłej umowy. Przypomniał o tym niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 30 września 2019 roku, sygn. akt II SA/Op 231/19. Orzeczenie to zapadło na kanwie sporu o dopuszczalność wydania przez radę gminy uchwały upoważniającej wójta do zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego i wyrażeniu zgody na oddanie w jej ramach do używania partnerowi prywatnemu nieruchomości gminnej. Wojewoda kontrując zgodność z prawem takiej uchwały zakwestionował jej legalność, podnosząc, iż przepisy prawa nie dają radzie gminy uprawnienia do wydawania tego rodzaju aktów prawa miejscowego. Ponadto – co istotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania PPP – organ nadzoru stwierdził, że podejmowanie takich uchwał godzi w istotę partnerstwa będącego stosunkiem cywilnoprawnym pomiędzy stronami.

 

Z tego zaś wynika, że strony powinny ustalać treść łączącego ich kontraktu na zasadzie swobody umów. Oczywiście – zwłaszcza z punktu widzenia reguł prowadzenia gospodarki finansowanej przez podmioty publiczne – swoboda ta w przypadku PPP doznaje pewnych ograniczeń, jednak nigdy nie może zostać zniweczona poprzez ustalenie „z góry” treści umowy. Warto także pamiętać, że zarówno kwestie gospodarowania nieruchomościami, jak i zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego stanowią kompetencje organu wykonawczego gminy, a więc wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Stąd w tym zakresie nie potrzebuje on do działania szczególnego upoważnienia ze strony rady gminy. Jednak – pomijając kwestie o charakterze raczej technicznym – należy pamiętać, że partnerstwo publiczno-prywatne polega na współdziałaniu ze sobą stron. W związku z tym, jeżeli podmioty publiczne chcą efektywnie korzystać z tego rodzaju rozwiązań powinny traktować przedsiębiorców właśnie jak partnerów, a nie petentów. Taka postawa wprost wynika z przepisów prawa regulujących omawiane tu kwestie.