Niedawno przyjęta przez rząd podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę została przyjęta ze sporym zaskoczeniem zarówno przez środowiska pracodawców, jak i pracowników. Dla pierwszych z nich oznacza ona w wielu przypadkach poważny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, co przekłada się chociażby na zwiększenie wydatków koniecznych do poniesienia przy realizacji umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych. Do tego dochodzą zmiany zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę, do którego od 1 stycznia 2020 roku nie będzie można wliczać dodatku stażowego. W związku z tą ostatnią zmianą warto, aby wszyscy wykonawcy pamiętali, że przysługuje im prawo ubiegania się o waloryzację należnego wynagrodzenia. W przepisach przejściowych do ustawy z dnia 19 lipca br. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, prawodawca uznał, że taka waloryzacja jest dopuszczalna wówczas, gdy wykonawca wykaże, że zmiany te przełożą się na koszty realizacji zamówienia.

Niestety możliwość ta dotyczy jedynie umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 września br. W każdym razie, aby skorzystać z tego prawa wykonawca musi zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie stosownych negocjacji do 31 grudnia 2019 roku – po tej dacie uprawnienie do waloryzacji po prostu wygaśnie. We wniosku tym należy przedstawić sposób i podstawę wyliczenia wysokości zmiany wynagrodzenia. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że poziom zmiany wynagrodzenia oznacza sumę podwyżek  wynagrodzeń, które wykonawca będzie musiał wypłacić pracownikom wykonującym zadania przy realizacji danego zamówienia publicznego za okres od 1 stycznia 2020 roku do końca wykonywania prac. Oczywiście przy obliczaniu tej sumy bierze się pod uwagę jedynie tych pracowników, którym dodatek stażowy wlicza się do podstawy minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy wykonawca wypłacał go niezależnie od płacy minimalnej, nie może skorzystać z waloryzacji.