Zgodnie z Prawem zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zasada ta nie ma zastosowania wówczas, gdy należący do tej samej grupy kapitałowej wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dla określenia tego, kto jest rozumiany na gruncie zamówień publicznych za należącego do tej samej grupy kapitałowej, znaczenie ma ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z nią, za taką grupę uważa się  wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę. Co ciekawe do grupy kapitałowej zalicza się także przedsiębiorcę „kontrolującego”. Jak widać tego rodzaju związki biznesowe mogą poważnie skomplikować staranie się o udzielenie zamówienia publicznego.

W pierwszym rzędzie należy pamiętać, że sam fakt ubiegania się o zamówienie przez członków grupy kapitałowej nie musi oznaczać automatycznego wykluczenia ich z konkursu.  Stosując przedmiotowe uregulowanie trzeba mieć przede wszystkim na względzie jego cel – a więc zapewnienie swobody konkurencji. Stąd też powyższych ograniczeń nie należy stosować wówczas, gdy związki pomiędzy przedsiębiorcami tworzącymi grupę kapitałową mają charakter jedynie formalny. Dopiero w momencie, gdy ubiegający się o zamówienie członkowie grupy mają realny wpływ na swoje plany biznesowe, może dojść do zagrożenia swobody konkurencji. W praktyce okoliczności te ubiegający się o zamówienie mogą wykazać te okoliczności składając oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie to należy złożyć w ciągu trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji o wynikach otwarcia złożonych ofert.