Kancelaria w trakcie postępowania reprezentowała interesy konsorcjum złożonego z tureckiej spółki Gűlermak oraz przedsiębiorstwa MOSTY Łódź. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budową Północnej Obwodnicy Krakowa, która stanowi odcinek drogi ekspresowej S52 od węzła Modlica do węzła Kraków Mistrzejowice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po wykluczeniu z postępowania konsorcjum chińskiej firmy Stecol Corporation i Polbud-Pomorze wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez klientów kancelarii. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziły się jednak dwa konsorcja: firm Budimex i Strabag oraz wspomniany Stecol i Polbud.

W złożonych odwołaniach zarzucono zamawiającemu zaniechanie wykluczenia z postepowania konsorcjum Gűlermak, a także nieskuteczne powołanie się tego przedsiębiorcy na wcześniej zdobyte w ramach konsorcjum doświadczenie.

Pomimo usilnych starań pełnomocników Budimex i Strabag, Krajowa Izba Odwoławcza w całości podzieliła nasze stanowisko, iż prezentowane na obecnym etapie zarzuty należy uznać za spóźnione. Okoliczności i dowody, które pojawiły się już w trakcie poprzednio prowadzonego przed Izbę postępowania, a którego Budimex był także uczestnikiem, co do zasady nie mogą stanowić podstawy zarzutów formułowanych pod adresem zamawiającego na dalszym etapie. Były one przecież brane pod uwagę i ocenione w ramach wcześniej toczącego się postępowania odwoławczego, w wyniku którego Izba oddaliła podnoszone zarzuty – tłumaczy dr Łukasz Paweł Goniak, adwokat, który z ramienia kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni prowadził sprawę.

Spółkę w trakcie rozprawy reprezentował także r.pr. Paweł Jadczak (Partner). Całość prac związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia nadzorował adw. Jacek Kosiński (Partner Zarządzający kancelarii).

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem postępowania przed Krajową Izbę Odwoławczą oferta konsorcjum Gűlermak pozostaje najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych, co otwiera drogę do ostatecznego podpisania umowy na zamówienie warto blisko 1,5 mld zł.