Aktualnie wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia kilku warunków, m.in. w zakresie uzbrojenia terenu. Zgodnie z Prawem budowlanym decyzja WZ może zostać wydana jedynie w sytuacji, gdy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Jak wskazuje najnowsze orzecznictwo problemy z interpretacją tej przesłanki mogą pojawić się np. w sprawach dot. legalizacji samowoli budowlanych zrealizowanych przed kilkudziesięcioma laty, w zupełnie innych realiach prawnych i technologicznych. NSA przyjmuje, iż orzekanie w przedmiocie samowoli budowlanych powstałych przez 1977 rokiem powinno mieć na uwadze  zgodność budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym w dacie wydania decyzji, a w razie braku planu z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Stąd też chcąc zalegalizować tego typu budowle właściciel niejednokrotnie musi występować o wydanie – na podstawie aktualnych przepisów – decyzji WZ. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 stycznia br., sygn. akt II OSK 1230/17, określenie, jakie uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, jest zawsze związane z oceną konkretnego przypadku, a więc także jego uwarunkowań „historycznych”. W przywołanej sprawie wystąpił problem oceny „wystarczalności” uzbrojenia terenu dla samowoli budowlanej zrealizowanej w latach 70-tych XX wieku. W konsekwencji powstał spór, czy istniejące uzbrojenie terenu – nieprzystające do współczesnych wymagań – jest wystarczające dla określenia warunków zabudowy. NSA rozstrzygając te wątpliwości wskazał, że sam fakt użytkowania budynku przez ponad 40 lat oznacza, że został spełniony przedmiotowy warunek. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich starających się o legalizacje samowoli z czasów PRL – uogólniając można stwierdzić, że NSA stoi na stanowisku, że długotrwałe i bezpieczne użytkowanie samowoli budowlanej wskazuje, że spełnia ona przesłanki potrzebne do jej legalizacji. Nawet wówczas, gdy obecnie należałoby zastosować zupełnie inne wymagania technologiczne.