Jak informuje „Rzeczpospolita” w bieżącym roku zdecydowanie wzrosła ilość wniosków dotyczących modyfikacji danych firm zamieszczanych w Rejestrze Gospodarki Narodowej. Część przedsiębiorców próbuje ominąć w ten sposób zakaz handlu w niedziele. Jak wiadomo ustawodawca wprowadził ponad trzydzieści wyjątków od tego zakazu. Niektóre z nich dotyczą placówek handlowych, w których prowadzi się „przeważającą działalność” polegającą m.in. na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych. Jednak sama zmiana danych w rejestrach nie wystarczy do tego, aby podlegać pod tego typu wyłączenia. Jak wskazała Państwowa Inspekcja Pracy we wspólnym oświadczeniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „przeważająca działalność” powinna być faktycznie prowadzona w placówce handlowej i pokrywać się z danymi z rejestru. Co prawda w stanowisko to nie ma mocy prawnej, jednak z pewnością w dużej mierze przesądzi o wykładni przyjętej przez PIP. Poza tym o niewystarczalności samej zmiany danych w rejestrze świadczą także przepisy ustawy o statystyce publicznej. Bez wątpienia zgodnie z tym aktem dane przekazane do REGON muszą być zgodne ze stanem faktycznym, a przekazanie danych z nim niezgodnych jest karalne. Stąd też bez wątpienia sam wpis w rejestrze nie wystarcza do określenia, jaki rodzaj działalności jest w przeważającym zakresie wykonywany przez danego przedsiębiorcę, a co za tym idzie czy podlega on pod wyłączenie spod zakazu handlu w niedzielę.