Planując realizację inwestycji należy liczyć się z koniecznością spełnienia wielu warunków określonych przepisami budowlanymi oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Należy jednak pamiętać, że spełnienie wszelkich formalnych wymagań obliguje organy administracji budowlanej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 marca 2018 roku (sygn. akt II OSK 2041/17) decyzja w sprawie pozwolenia na budowę nie ma charakteru uznaniowego, lecz jest decyzją związaną – oznacza to, że jej wydanie zależy tylko i wyłącznie od spełnienia wszystkich wymagań formalnych, a więc organy administracyjne nie mogą odmówić zgody na podstawie przesłanek nieokreślonych w przepisach prawa, jak i wydać ją w sytuacji, gdy inwestor nie przedstawił projektu zgodnego z aktami prawnymi regulującymi zasady realizacji danej inwestycji. W tym kontekście warto pamiętać – o czym również przypomniał NSA w przywołanym orzeczeniu – że ubiegając się o pozwolenie na budowę inwestor nie może kwestionować poprawności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast musi podporządkować się jego postanowieniom. Z drugiej strony formalizm postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę powoduje, że organ jest związany wnioskiem inwestora i nie posiada żadnych kompetencji do określenia przedmiotu żądania. Stąd też w postępowaniu tym ocenie pod względem prawnym podlega jedynie złożona dokumentacja.