Budowa centrum handlowego, dużego magazynu, galerii, czy jakiegokolwiek budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej na dużą skalę ma sens tylko w przypadku usytuowania go w dobrej lokalizacji z łatwym i wygodnym dojazdem. Otwiera to poważny problem przede wszystkim w zakresie budowy infrastruktury łączącej inwestycję z drogą publiczną, bez której nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania np. galerii handlowej. Dlatego każdy inwestor podejmujący tego typu budowę musi znać wytyczne Naczelnego Sądu Administracyjnego sformułowane w wyroku z dnia 7 lutego 2018 roku, sygn. akt II OSK 1966/17. NSA wyjaśnił w nich – wobec braku ustawowych rozstrzygnięć w tym względzie – że podstawową przesłanką dopuszczającą lokalizację inwestycji przy pasie drogowym i skomunikowania jej z nim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stąd też zarządca drogi uzgadniający zmianę zagospodarowania terenu przylegającego do pasa drogowego nie może zgodzić się na rozwiązanie zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Dalej NSA wskazał, że zjazd z drogi publicznej do działki, na której ma być posadowiona inwestycja nie może powstać w sposób dorozumiany, czy przez faktyczne działania inwestora – nawet w przypadku, gdy spełniają one wszelkie parametry określone przepisami prawa. Tylko zarządca drogi ma prawo wyrazić zgodę na budowę zjazdu publicznego – bez niej wybudowana infrastruktura będzie miała charakter indywidualny, a więc zgodnie z przepisami nie będzie mogła służyć do skomunikowania drogi publicznej z budynkami przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej.