Na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku utworzono – implementując w tej dziedzinie przepisy unijne – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jego podstawową funkcją jest gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką – a więc właśnie beneficjentów rzeczywistych. Celem tych rozwiązań jest utrudnienie osobom prowadzącym działalność przestępczą „ukrycie się” w nieraz bardzo skomplikowanej strukturze korporacyjnej danej osoby prawnej. Co istotne, dane zgromadzone w rejestrze mają charakter publiczny, a więc każdy zainteresowany może do nich uzyskać właściwie nieograniczony dostęp. Zgodnie z prawem, spółki mają obowiązek umieścić w Rejestrze wszystkie osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką poprzez faktyczne posiadanie uprawnień umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na jej działania. Ponadto w Rejestrze muszą znaleźć się ci, w imieniu których  są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Jednak należy pamiętać, że powyżej wskazane okoliczności nie wyczerpują całego katalogu osób, które muszą znaleźć się w Rejestrze. W istocie jest on niezwykle szeroki i dotyczy dodatkowo m.in. właścicieli więcej, niż 25% udziałów, akcji lub głosów. Obowiązek dokonywania wpisów obejmuje spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne (w tym przypadku obowiązek ten wejdzie w życie 1 marca 2020 roku) oraz akcyjne – jedynak tu wyjątkiem są spółki publiczne. Dane do Rejestru ma prawo i obowiązek zgłosić wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki. Samo zgłoszenie przeprowadza się bezpłatnie w formie elektronicznej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Należy pamiętać, że oświadczenie przekazane w zgłoszeniu składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a reprezentujący spółkę odpowiada za szkodę spowodowaną niedopełnieniem swoich obowiązków w tym zakresie.