Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą sprzedawać bądź oddawać w użytkowanie wieczyste nieruchomości tylko w drodze przetargu. W przypadku zbycia nieruchomości ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków od powyższej zasady. Przetargu nie trzeba przeprowadzać m.in. w sytuacji, gdy nieruchomość jest sprzedawana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, do zbycia dochodzi w drodze zamiany lub darowizny oraz gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Ponadto, tryb przetargowy stosuje się do zawierania umów użytkowania, dzierżawy oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. W takiej jednak sytuacji, odpowiednia rada bądź sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzania przetargu. To z kolei otwiera pytanie o dopuszczalną treść tego typu uchwały.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 11 stycznia 2019 roku, sygn. akt II SA/Kr 1341/18 wskazał, iż wójt – odpowiedzialny za gminną gospodarkę nieruchomościami – może samodzielnie, bez uzyskiwania zgody rady, zawierać umowy najmu lub dzierżawy na czas oznaczony do lat 3. Natomiast powyżej tego okresu do podjęcia takich czynności konieczne jest określenie przez radę gminy zasad obrotu nieruchomości, w tym zawierania umów na czas nieoznaczony lub przekraczający 3 lata. Stąd też, zgoda rady może dotyczyć jedynie zawierania umów na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz zawierania umów kolejnych po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Zdaniem sądu, zawarcie kolejnej umowy najmu lub dzierżawy tej samej nieruchomości po umowie zawartej na okres do 3 lat w istocie jest zawarciem umowy na dłużej niż 3 lata. Tym samym sąd uznał, iż nie ma prawnej możliwości zawierania tego typu umów bez przetargu na kilka okresów, krótszych niż trzy lata.W związku z tym uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na dalszy okres 3 lat tej samej nieruchomości mogą zostać podjęte tylko wtedy, gdy strona przyszłej umowy zostanie w uchwale indywidualnie oznaczona