Mimo bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie frankowicze, teraz właśnie jest najlepszy moment na pozwanie banku.
Pozwanie banku to ogromny krok w stronę sukcesu dla frankowicza, a pomagają w tym świetne wiadomości w sprawie Tarczy 3.0. Rozprawy najprawdopodobniej nabiorą dużego przyspieszenia. Wyroki powinny być wydawane teraz bez konieczności ustalania terminu rozprawy, na co czasami czekało się kilka miesięcy. Sprawy będą trwały połowę krócej.
W obecnej sytuacji poszkodowani zostali frankowicze, gdyż zostali obciążeni jeszcze większą ratą kredytową spowodowaną wzrostem kursu CHF/PLN.

W podjęciu decyzji może pomóc tarcza antykryzysowa 3.0.
1) Zgodnie z art. 14a ust. 9 można zarządzić rozpoznanie sprawy jako pilnej, jeśli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości – w zasadzie nierozpoznanie każdej sprawy powoduje, że zawsze jakaś przesłanka z tego przepisu będzie spełniona, więc sprawy powinny ruszyć z miejsca.
2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne;
3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów kpc postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie.

Autor: Marta Stefańska