Zeszłoroczna nowela Prawa budowlanego wprowadziła przepis, zgodnie z którym nieważność pozwolenia na budowę może zostać stwierdzona jedynie w ciągu pięciu lat od uprawomocnienia się decyzji. To zdecydowanie zwiększa stabilność obrotu, ale NIE USUWA WSZYSTKICH PROBLEMÓW.

Obecnie wynikają one przede wszystkim z nowych regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

W nowym brzmieniu KPA wprowadza DWA PODSTAWOWE TERMINY DOTYCZĄCE STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH.

W ciągu dziesięciu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji można stwierdzić jej nieważności na podstawie każdej z dopuszczalnych prawem przesłanek. Natomiast, gdy od tych czynności upłynęło między 10, a 30 lat – ustawodawca dopuszcza jedynie stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa, bez uznania jej za nieważną.

Co do decyzji sprzed więcej, niż 30 lat w ogóle wykluczono wszczynanie postępowań w sprawie ich nieważności.

Właściwie nie ma jednak wątpliwości, że NIEWAŻNOŚĆ POZWOLENIA NA BUDOWĘ MOŻNA STWIERDZIĆ JEDYNIE W CIĄGU PIĘCIU LAT. W tym zakresie przepisy Prawa budowlanego stanowią lex specialis wobec KPA.