15 maja br. upłynie termin zakończenia prac nad projektem technicznym platformy e-Zamówienia. Projekt zakłada informatyzację zamówień publicznych w odpowiedzi na konieczność prowadzenia niektórych postępowań o ich udzielenie drogą elektroniczną. Zgodnie z prognozami nie uda się do tego czasu wdrożyć pełnej wersji systemu elektronicznej platformy przetargowej, umożliwiającej e-zamówienia publiczne.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Urząd Zamówień Publicznych 15 maja br. upłynie termin zakończenia prac nad projektem technicznym platformy e-Zamówienia. Jest to wspólny projekt Ministerstwa Cyfryzacji oraz Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący informatyzacji zamówień publicznych, wynikający z konieczności prowadzenia niektórych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego drogą elektroniczną. Zgodnie z dyrektywą unijną państwa członkowskie mają czas do 18 października 2018 roku na wprowadzenie mechanizmów obowiązkowej komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Niestety zgodnie z prognozami nie uda się do tego czasu wdrożyć pełnej wersji systemu e-Zamówienia. Stąd też Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi przesuwającymi w czasie konieczność wprowadzania przetargów elektronicznych w przypadku zamówień publicznych o wartości poniżej tzw. progów unijnych.

E-zamówienia publiczne z opóźnieniem

Projekt zakłada przesunięcie tego terminu aż do końca 2019 roku. Zgodnie z założeniami projektodawców umożliwi to lepsze przygotowanie się wykonawców, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do e-zamówień publicznych dokonywanych za pomocą elektronicznej platformy przetargowej oraz zmniejszy ilość ofert odrzucanych z powodu braku podpisu elektronicznego po stronie mniejszych wykonawców.

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku wysokość progów unijnych w zakresie robót budowlanych wynosi 23 921 312 zł netto, natomiast podstawowy próg w dostawach i usługach to 620 885 zł netto.