W rządowym projekcie nowego Prawa zamówień publicznych umieszczono regulacje zobowiązujące do zawarcia w umowie o realizację zamówienia publicznego klauzuli waloryzacyjnej. Pomysł ten jest odpowiedzią na zgłaszane od dawna postulaty wykonawców, którzy bardzo często sami muszą borykać się – nie raz z bardzo poważnymi – zmianami kosztów realizacji zamówienia. W obecnym kształcie projektu – procedowanego ciągle na etapie rządowym – przewidziano, że klauzulę tę trzeba będzie zamieścić w przypadku umów zawartych na okres powyżej 12-miesięcy. Projektodawcy chcą, aby w tego typu kontraktach zawierać klauzule waloryzacyjne dotyczące zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający i wykonawca będą mieli do wyboru dwa sposoby określenia zasad waloryzacji.

Pierwszy z nich ma polegać na zdefiniowaniu na podstawie jakiego wskaźnika zmiany cen materiałów lub towarów zostanie na nowo przeliczone wynagrodzenia wykonawcy. Co prawda projektodawcy nie ograniczyli w tej kwestii strony umowy o realizację zamówienia publicznego, jednak jasno wskazali, że należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wskaźnik ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli jednak strony nie zdecydują się na ten sposób, będą mogły w łączącej ich umowie wskazać inną podstawę waloryzacji, np. poprzez zamieszczenie w niej listy materiałów, których zmiana ceny może doprowadzić do waloryzacji całego kontraktu. W każdym razie pewne jest, że wybrane kryterium będzie musiało mieć charakter obiektywny i pozwolić na jednoznaczne określenie wpływu ewolucji ceny na koszt wykonania zamówienia. Jednocześnie – o ile nowa ustawa w projektowanym obecnie kształcie wejdzie w życie – w klauzuli waloryzacyjnej trzeba będzie podać maksymalną wartość o jaką dopuszczalna będzie zmiana wynagrodzenia.