Po wielu miesiącach oczekiwań Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała do jego Izby Cywilnej PYTANIA PRAWNE W NAJWAŻNIEJSZYCH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW FRANKOWYCH.

Nie ma wątpliwości, że od udzielonej odpowiedzi BĘDZIE ZALEŻAŁO DALSZE KSZTAŁTOWANIE SIĘ ORZECZNICTWA W SPRAWIE KREDYTÓW WE FRANKACH – tym bardziej, że odpowiedzi ma udzielić cała Izba Cywilna.

KAŻDE Z SZEŚCIU PYTAŃ DOTYCZY KLUCZOWYCH DLA FRANKOWICZÓW ZAGADNIEŃ.

Wśród nich należy wymienić MOŻLIWOŚĆ ZASTĄPIENIA ABUZYWNEJ KLAUZULI INDEKSACYJNEJ LUB DENOMINACYJNEJ OKREŚLANIEM KURSU WALUTY NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA, CZY ZWYCZAJÓW oraz – w przypadku niedopuszczalności zastosowania takiego mechanizmu – dalszego obowiązywania umów.

Pytania Pierwszej Prezes dotyczą także zasad WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ STRON ORAZ EWENTUALNEGO DOMAGANIA SIĘ WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU.

Poza tym Izba Cywilna ma odnieść się do kwestii biegu terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu zawartego na mocy nieważnej bądź bezskutecznej umowy.

Zgodnie z planem ODPOWIEDZI NA POSTAWIONE PYTANIA MAJĄ ZOSTAĆ UDZIELONE 25 MARCA.

Po skierowaniu przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego pytań w sprawach dotyczących frankowiczów, w mediach pojawiły się informacje o OPRACOWYWANIU PRZEZ BANKI PROPOZYCJI UGODOWEGO ROZWIĄZANIA problemów posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty szwajcarskiej. Jednak na takie rozwiązanie pozostało bardzo mało czasu.

Oczywiście nie sposób teraz przesądzić w jaki sposób Izba Cywilna odpowie na zadane jej pytania – rzeczywiście dotyczące najważniejszych problemów frankowiczów. Jednak właściwie jasne jest, że TREŚĆ UCHWAŁY PRZESĄDZI O DALSZYM KIERUNKU ROZWOJU ORZECZNICTWA.

Poza tym biorąc pod uwagę wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubak oraz jego wpływ na orzecznictwo polskich sądów, TRUDNO SPODZIEWAĆ SIĘ DOKONANIA PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY WYKŁADNI (JEDNOZNACZNIE) NIEKORZYSTNEJ DLA FRANKOWICZÓW.

Dlatego, jeśli banki rzeczywiście mają zamiar rozwiązać te sprawy ugodowo, ich PROPOZYCJE MUSZĄ BYĆ LEPSZE, NIŻ TO CO KONSUMENCI BĘDĄ MOGLI OSIĄGNĄĆ W SĄDZIE.

Jeżeli więc Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na pytania w zaplanowanym terminie (25 marca), na przygotowanie propozycji ugodowych pozostało niewiele czasu.