2 lutego Rząd przyjął uchwałę w sprawie strategii energetycznej Polski do 2040 roku. Nie ma wątpliwości, że jej realizacja będzie wymagać realizacji DUŻYCH INWESTYCJI W ZAKRESIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

Strategia opiera się na trzech podstawowych założeniach: sprawiedliwej transformacji, ZEROEMISYJNYM SYSTEMIE ENERGETYCZNYM, dobrej jakości powietrza.

Zakłada się, że do 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%, a moc zainstalowanych farm wiatrowych osiągnie ok. 5,9 GW (dekadę później wskaźnik ten ma wzrosnąć do ok. 11 GW).

Zgodnie z założeniami do 2040 roku OGRZEWANIE WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH MA ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ CIEPŁO SYSTEMOWE ORAZ ZERO- LUB NISKOEMISYJNE ŹRÓDŁA INDYWIDUALNE.

To z kolei oznacza, że w najbliższych latach możemy spodziewać się poważnych inwestycji w odnawialne źródła energii – zarówno w zakresie dalszego rozwoju „domowych” instalacji, jak i INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO SYSTEMOWEJ TRANSFORMACJI.