Kiedy pod koniec zeszłego roku w mediach trwała gorąca dyskusja na temat możliwych skutków ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, dominowały takie zagadnienia jak wpływ braku przedstawienia zaświadczenia o przekształceniu na możliwość dokonywania czynności prawnych dotyczących nieruchomości, czy problematyka bonifikat za wcześniejszą spłatę opłaty przekształceniowej. W tym obszarze obracały się także interwencje ustawodawcy. Co prawda w kwestii zaświadczeń zdecydował się on tylko na zmianę terminów ich wydawania, bez jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii możliwości dokonania np. sprzedaży nieruchomości pomimo braku takiego dokumentu. Jednak w tym zakresie Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło słuszność znanego stanowiska Krajowej Rady Notarialnej, które – z grubsza rzecz ujmując – stanowiło, iż obrót nieruchomościami na rynku wtórnym jest możliwy bez zaświadczenia, natomiast jest ono konieczne w przypadku pierwotnego wyodrębnienia lokali. W każdym razie, dopiero czas pokaże, czy także orzecznictwo zaakceptuje taką wykładnię.

Tymczasem Sąd Najwyższy rozstrzygnął mniej gorący problem dotyczący użytkowania wieczystego – kwestię, czy po 1 stycznia 2019 roku sąd wieczystoksięgowy może jeszcze wpisać takie prawo, na mocy aktów dokonanych w poprzednim roku. Rzeczywiście jest to ciekawe zagadnienie, dotyczy bowiem relacji pomiędzy treścią czynności prawnej dokonanej przez strony a jej wpisem do księgi wieczystej. Jak informuje Gazeta Prawna Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 lutego br., sygn. akt III CZP 87/18 uznał, że skoro zmiana użytkowania wieczystego we własność nastąpiła z mocy prawa, to wszelkie spory dotyczące tego prawa (o ile oczywiście zostało ustanowione na cele mieszkaniowe) mają charakter historyczny. Co prawda sprawa nie dotyczyła wpisu do księgi wieczystej, jednak możne znaleźć zastosowanie do tego typu postępowań. Mówiąc inaczej sąd wieczystoksięgowy powinien dokonać wpisu własności, nawet wtedy, gdy czynności prawne dokonane w zeszłym roku dotyczyły prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na cele mieszkaniowe.