Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 31 stycznia, która weszła w życie kilka dni temu, miała rozwiać wątpliwości narosłe wokół problemu ustalania wysokości opłaty za przekształcenie – a co ważniejsze – prawa do skorzystania z bonifikaty m.in. w przypadku miejsc postojowych oraz garaży. Tymczasem praktyczne wątpliwości, które powstają przy stosowaniu znowelizowanych przepisów powodują, iż chaos związany z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność tylko się pogłębia. Otóż ustawodawca zdecydował, że bonifikata za miejsca postojowe i garaże obowiązuje w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa przed 1 stycznia 2019 roku. W przypadku nieruchomości samorządowych lokalnym władzom pozostawiono wybór, czy obejmą bonifikatą parkingi i garaże, czy też nie. Problem polega na tym, iż prawodawca – nowelizując ustawę o gospodarce nieruchomościami – przesądził, że garaże i miejsca postojowe objęte bonifikatą nie mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. To z kolei otwiera pytanie, co w przypadku, gdy np. część mieszkańców bloku (a nawet tylko jeden z nich) prowadzi w swoim mieszkaniu działalność gospodarczą? Niektórzy komentatorzy uważają, że w takim przypadku nie ma możliwości skorzystania z bonifikaty.

Jak informuje „Rzeczpospolita”- Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wyjaśnia, iż przepisy ustawy należy stosować łącznie z normami unijnymi dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Zdaniem Ministerstwa oznacza to, że w przypadku, gdy z mieszkaniem, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza jest związany garaż lub miejsce postojowe z powodzeniem można stosować zasady dotyczące bonifikat. Z tego punktu widzenia to, czy sąsiad takiego lokalu prowadzi działalność gospodarczą nie ma znaczenia. Problem w tym, że ustawodawca konstruując omawiane zasady posłużył się terminem „nieruchomości gruntowej”, który w ustawie o gospodarce nieruchomościami oznacza „grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności”. To z kolei oznacza, iż – przynajmniej na podstawie językowego brzmienia przepisu – w przypadku, gdy choć jedno miejsce postojowe bądź garaż wykorzystywane jest do prowadzenia działalności gospodarczej, bonifikata nie przysługuje.