Senat przygotował projekt noweli ustawy Prawo ochrony środowiska. Jej celem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2018 roku, sygn. akt K 2/17. W orzeczeniu tym Trybunał zakwestionował zgodność z ustawą zasadniczą przepisów dotyczących  terminu zgłaszania roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania. W praktyce tego typu obszary najczęściej tworzy się na potrzeby lotniska bądź tras komunikacyjnych. Utworzenie strefy ograniczonego użytkowania powoduje, iż właściciele gruntów położnych w jej obszarze mogą domagać się stosownego odszkodowania lub wykupu ich nieruchomości. Roszczenia te kieruje się do podmiotu, z działalnością którego związane jest utworzenie strefy – a więc np. do właściciela lotniska. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Prawa ochrony środowiska właściciele mieli dwa lata na skierowanie swoich roszczeń – termin ten liczono od dnia wejścia w życie rozporządzenia bądź aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości.

W orzecznictwie przyjęto, że przedmiotowy termin ma charakter prekluzyjny – a więc po jego upływie roszczenie po prostu wygasa. Właśnie długość terminu na zgłoszenie roszczeń stała się przedmiotem zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że okres dwóch lat na dokonanie tej czynności jest po prostu zbyt krótki. TK uznał, iż w takim czasie część właścicieli może nie zdążyć z wykonaniem swojego uprawnienia. W związku z tym Senat proponuje nowelę Prawa ochrony środowiska, która pozwoli zgłaszać roszczenia o wykup nieruchomości bądź o odszkodowanie za ograniczenia korzystania z niej w ciągu pięciu lat. Sam zaś sposób liczenia tego terminu ma pozostać bez zmian. Ponadto projektodawcy zakładają, że ci którzy dotąd nie zdążyli wystąpić z roszczeniami i termin na tę czynność już minął będą mieli ponownie taką możliwość. Tym razem w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie noweli.