Jacek Kosiński reprezentował konsorcjum firm w sporze z wykonawcą robót budowlanych. Spór dotyczył nienależytego wykonania prac, wadliwego przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencji oraz upoważnienia do dalszych modyfikacji systemów sterujących. Łączna wartość roszczeń stron objętych porozumieniem przekraczała sumę 40 mln złotych.