Od końca października 2017 roku Rząd proceduje projekt noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podstawowym założeniem projektowanej noweli jest zmiana zasad zwrotu udziału w nieruchomości, która stała się zbędna na cel publiczny. Konieczność tych zmian wynika z dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zostały wydane w lipcu 2014 oraz w grudniu 2017 roku. W pierwszym z nich TK zakwestionował uzależnienie możliwości żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości od zgody pozostałych współwłaścicieli, natomiast w drugim brak sposobu żądania zwrotu nieruchomości nabytej przez państwo w drodze umowy, która następnie stała się zbędna na cel publiczny. Ogólnie rzecz ujmując, w przywołanych orzeczeniach Trybunał stanął na stanowisku, że w każdym przypadku, gdy odpada cel przejęcia – bez względu na formę prawną, w jakiej państwo otrzymało daną nieruchomość – były właściciel powinien mieć możliwość żądania jej zwrotu. Jednocześnie każdy ze współwłaścicieli (bądź ich spadkobierców) powinien móc samodzielnie realizować swoje prawa.

Ustawodawca przede wszystkim przez wprowadzenie mechanizmów odpowiadających na powyższe wyroki TK – stąd w projekcie przewidziano, że każdy właściciel w ciągu 20 lat od dnia, w którym decyzja wywłaszczeniowa stała się zbędna, będzie mógł żądać jej zwrotu. Dla zachowania tego terminu wystarczy samo złożenie stosownego wniosku.  Przepisy projektowanej ustawy – z wyjątkiem terminu przedawnienia – mają znaleźć zastosowanie także do toczących się już postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. W przypadku, gdy żądanie zwrotu nie zostało zgłoszone, uprawnieni będą mieli na to trzy lata – również w tym terminie będą mogli się starać o zwrot ci z byłych właścicieli, których żądania nie zostały uwzględnione jedynie przez brak zgody współwłaścicieli bądź ich spadkobierców. Na takich samych zasadach będą się mogli domagać zwrotu właścicieli, od których Skarb Państwa nabył nieruchomość w drodze umowy. Jednocześnie na starostę zostanie nałożony obowiązek powiadomienia innych współwłaścicieli o złożeniu wniosku o zwrot przez jednego z nich. Obecnie projekt oczekuje na akceptację Rady Ministrów.