Wpłata wadium jest popularnym rozwiązaniem w zamówieniach publicznych – jest to bardzo dobry sposób na zabezpieczenie interesów zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy. W ostatnim czasie Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat, w którym przypomina zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po 17 października 2018 roku. Warto przypomnieć, że właśnie tego dnia wszedł w życie obowiązek – dotyczący zamówień o wartości wyższej bądź równej progom unijnym – komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w drodze elektronicznej. Zmiana ta dotyczy także wnoszenia wadium.

Dokładna procedura zależy od formy wadium. Jak wiadomo z tego tytułu można wnieść nie tylko pieniądze, ale np. gwarancję ubezpieczeniową lub bankową, czy też poręczenie. W obecnym stanie prawnym zamawiający musi jasno sprecyzować wymagania co do wnoszenia wadium w drodze elektronicznej, a wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium również za pomocą systemu informatycznego. Nie zmienia to faktu, że dokument ten musi spełniać wszystkie wymagania prawne. Stąd też w przypadku gwarancji bankowej zamawiającemu należy przekazać oryginał dokumentu wystawionego przez bank, tym bardziej że zgodnie z Prawem bankowym skutecznie dokonać tej czynności można tylko w formie pisemnej. Również poręczenie musi zostać udzielone w formie pisemnej, z tym że należy pamiętać, iż na potrzeby zamówień publicznych nie wystarcza poręczenie bezterminowe. Zgodnie z prawem może ono zostać w każdej do momentu powstania długu, a więc tym samym nie spełnia funkcji zabezpieczenia wykonawcy na etapie wyboru oferty i ewentualnego zawarcia umowy. Forma pisemna nie została natomiast zastrzeżona dla gwarancji ubezpieczeniowej, jednak zasadne wydaje się przyjęcie, że ze względu na charakter zamówień publicznych konieczne jest, aby przybrała ona jakąś materialną postać (np. polisy).