Prawo zamówień publicznych stanowi, że co do zasady wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Głównym celem tego przepisu jest zapewnienie równych szans wszystkim startującym w konkursie. Jednak – biorąc pod uwagę regulacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – zakazane jest nie tylko składanie wielu ofert przez jednego wykonawcę, ale również uzgadnianie pomiędzy uczestnikami przetargu. Ustawa ta zabrania uzgadniania przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, zwłaszcza w zakresie ceny. Tego typu działania – określane potocznie „zmową przetargową” – zostały uznane przez ustawodawcę za praktyki ograniczające konkurencję.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 10 maja br., sygn. akt XVII AmA 43/15 stwierdził, że istotą zmowy przetargowej jest samo uzgodnienie warunków ofert, jakie mają zostać złożone do przetargu. Sąd zauważył, że takie postępowanie niweczy podstawowy cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest wybór najkorzystniejszej oferty w warunkach konkurencyjnych. Mówiąc inaczej, ustawodawca zakazał uzgadniania – przed ich złożeniem – treści ofert. Jednocześnie nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy w wyniku takich uzgodnień przedsiębiorcom udało się wpłynąć na przebieg procedury konkursowej. Na marginesie warto wskazać, że podejrzenie zmowy przetargowej może stać się przedmiotem postępowania wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w przypadku udowodnienia przedsiębiorcom tego typu działań grozi im kara pieniężna w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym zmowę przetargową.