Partnerstwo publiczno-prywatne

Jesteśmy zaufanym partnerem w zakresie obsługi partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Nasi klienci – zarówno wykonawcy, jak i zamawiający – wiedzą, że opracujemy dla nich szyte na miarę rozwiązania niezależnie od etapu, na jakim znajduje się przetarg lub realizacja projektu. Posiadamy kompetencje zbudowane na olbrzymim doświadczeniu i przy obsłudze najbardziej wymagających spraw.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

 • wsparcia prawnego w postępowaniu przetargowym i negocjacjach umów zawieranych w ramach przedsięwzięcia,
 • doradztwa polegającego na wyborze właściwej struktury inwestycji, przygotowaniu dokumentacji przetargowej (m.in. projekt umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym),
 • przygotowania i negocjowania umów wynikających z udziału w przetargu (m.in. na wykonawstwo, ubezpieczeniowych, kredytowych i z podwykonawcami robót),
 • przygotowania analiz przedrealizacyjnych oraz pełnej dokumentacji projektowej,
 • reprezentowania wykonawców w sprawach dotyczących wynagrodzenia oraz odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), a także sądami powszechnymi.

W dotychczasowej praktyce kancelarii mieliśmy okazję doradzać największym podmiotom przy realizacji najbardziej prestiżowych inwestycji prowadzonych w ramach PPP. Klienci otrzymywali profesjonalne i kompleksowe wsparcie przy realizacji miliardowych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Partnerstwo publiczno-prywatne – przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

 • doradztwo w związku z projektami obejmującymi przygotowanie pierwszej w Polsce umowy na budowę i eksploatację autostrady w formule DBFO oraz umowy z niezależnym inżynierem – projekty dotyczyły dwóch odcinków autostrad A1 i A2,
 • doradztwo na rzecz miasta przy projekcie budowy zespołu podziemnych parkingów,
 • doradztwo na rzecz partnera prywatnego przy projekcie budowy spalarni odpadów,
 • zakończone powodzeniem reprezentowanie zagranicznej spółki przed KIO w sprawie treści ogłoszenia przetargowego dotyczącego budowy i utrzymania linii tramwajowej w Krakowie,
 • doradztwo w projekcie związanym z budową zespołu wielopoziomowych parkingów miejskich, będących częścią łódzkiego programu rewitalizacji miasta,
 • współpraca z krajowymi władzami w celu dokonania analizy sytuacji PPP w Polsce oraz wsparcie w stworzeniu nowelizacji prawa PPP.

Partnerstwo publiczno-prywatne – definicja i podstawowe informacje

Inwestycje realizowane w tej formule polegają na prowadzeniu przeważnie długoterminowej współpracy przez instytucje publiczne na szczeblu ogólnokrajowym lub samorządowym oraz podmioty prywatne. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego, niekiedy błędnie nazywanego „partnerstwo publiczno-prawne”, to działanie zmierzające do powstania infrastruktury funkcjonującej w sferze usług publicznych, m.in. dróg i autostrad, linii kolejowych, parkingów, obiektów administracji państwowej czy socjalnych obiektów mieszkalnych. W Polsce projekty tego rodzaju realizowane są w oparciu o szereg aktów prawnych. Przede wszystkim należy wymienić: ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.. Warto podkreślić, że ważną cechą PPP jest powiązanie ich z systemem zamówień publicznych – wynika to z publicznego charakteru środków przeznaczanych na cele realizacji inwestycji.

Zalety PPP

Wśród walorów współpracy Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wymienia przede efektywność ekonomiczna wynikającą z połączenia sił stron umowy. Za PPP stoi bowiem przekonanie, że podział zadań w ramach partnerstwa jest przeprowadzony w pełni racjonalnie, ponieważ każda ze stron jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków maksymalnie sprawnie i skutecznie. Co istotne, ta kategoria współpracy jest szeroko od lat stosowana poza Polską. Przykładami krajów korzystających z tej formuły są m.in. Wielka Brytania, Niemcy czy Francja.

Formy partnerstwa publiczno-prywatnego

W gospodarczej praktyce spotykanych jest wiele modeli partnerstwa publiczno-prywatnego. Określają one przede wszystkim zakres odpowiedzialności za projekt podmiotu prywatnego. Inaczej mówiąc: jaka część zarządzania inwestycją zostanie przekazana partnerowi przez administrację publiczną. Np. w formule „Zarządzaj – Utrzymaj” podmiot prywatny zajmuje się obsługą już istniejącego przedmiotu umowy. W szerszym ujęciu może być jednak odpowiedzialny również za zaprojektowanie i wykonawstwo inwestycji („Zaprojektuj – Wybuduj”), którą po oddaniu do użytkowania może zarządzać lub przekazuje partnerowi publicznemu. Umowa PPP może również dotyczyć m.in. modernizacji lub czasowego sprywatyzowania infrastruktury publicznej. Możliwości jest dużo i wynikają one z ustaleń zapisanych w umowie pomiędzy stronami partnerstwa, która z kolei musi mieścić się w ramach opisanych w zamówieniu publicznym.