Zamówienia publiczne

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej zamówień publicznych – od dostaw i usług na potrzeby administracji po największe projekty infrastrukturalne w kraju. Oferujemy kompleksowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów (wykonawców oraz zamawiających) doradztwo na każdym etapie procesu przetargowego oraz późniejszej realizacji inwestycji. Z naszych kompetencji mogą korzystać zarówno wykonawcy, jak i zamawiający.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

  • wsparcia w przygotowaniu oferty zgodnej z wymaganiami zamówienia publicznego,
  • przygotowywania wszelkich umów na potrzeby udziału w przetargu oraz realizacji inwestycji (kontrakty z zamawiającymi i wykonawcami, podwykonawcami, pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjów; jak również ubezpieczeniowe czy kredytowe),
  • reprezentowania w postępowaniach dotyczących nieważności umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • przygotowania analiz przedrealizacyjnych oraz pełnej dokumentacji projektowej,
  • sporządzania dokumentacji przetargowej (m.in. regulaminy, wzory pism, SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu publicznym) oraz weryfikacji ofert pod kątem formalnym,
  • reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Nasza kancelaria posiada bogate portfolio w obsłudze zamówień publicznych. Wspieraliśmy realizację miliardowych projektów na terenie całego kraju.

Zamówienia publiczne – przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

  • doradztwo w związku z zamówieniami publicznymi dotyczącym m.in. budowy II linii metra w Warszawie, południowej obwodnicy warszawskiej, tunelu pod martwą Wisłą,
  • doradztwo na rzecz wykonawcy starającego się o budowę multimodalnego dworca w Łodzi,
  • doradztwo oraz reprezentowanie dostawcy mebli biurowych w szeregu postępowań dotyczących zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne – definicja i podstawowe informacje

Podstawą prawną dla funkcjonowania zamówień publicznych w Polsce jest obowiązujące od marca 2004 roku Prawo zamówień publicznych (wielokrotnie nowelizowana). Zawarta w tej ustawie definicja określa zamówienia publiczne jako: umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawca, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Ustawa precyzyjnie reguluje wszelkie zasady, na jakich oparty jest ten element finansów publicznych. A więc m.in. reguły udzielania i ogłaszania zamówień publicznych, wyboru najkorzystniejszej oferty, dokumentowania postępowań, zawierania umów, działania Krajowej Izby Odwoławczej czy odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. W akcie prawnym zostały również wskazane tryb postepowania o udzielenie zamówienia, ale także same tryby udzielania, do których zaliczają się: przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony, dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjne oraz licytacje elektroniczne. Ustawa określa też kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd został powołany do obsługi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, którego należy traktować jako główny organ administracji rządowej do spraw zamówień publicznych. Oznacza to m.in. kontrolę prowadzonych postępowań pod kątem przejrzystości i zgodności z zapisami ustawy. Wśród zadań Urzędu można wymienić m.in. analizę funkcjonowania krajowego systemu zamówień publicznych, tworzenie projektów i opinie aktów prawnych z nim związanych, wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzenie międzynarodowej współpracy w obszarze dotyczącym kompetencji Prezesa Urzędu.

Krajowa Izba Odwoławcza a zamówienia publiczne

Ważną instytucją w kontekście zamówień publicznych instytucją jest powołana w ramach nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych Krajowa Izba Odwoławcza (KIO), która rozpatruje odwołania wnoszone do niej przez podmioty zaangażowane w proces udzielania zamówienia. Od wyroku KIO przysługuje odwołanie do sądu okręgowego. Obsługa prawna zamówień publicznych to jeden z filarów działania naszej kancelarii i wielokrotnie reprezentowaliśmy Klientów przed Izbą. Wśród głośnych spraw, w które byliśmy zaangażowani, jest m.in. precedensowe dopuszczenie przez KIO do korzystania z zasobów podmiotów trzecich na potrzeby prekwalifikacji – więcej informacji na temat tej sprawy znajduje się w tym tekście.