Wybór partnera prywatnego przeważnie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia PPP. Jednocześnie przeprowadzenie stosownej procedury niekiedy napotyka na spore trudności – zwłaszcza w OBSZARZE ZACHOWANIA ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI.

Podmioty publiczne mogą wybierać swoich partnerów na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub Prawa zamówień publicznych. W tym drugim przypadku ZALECA SIĘ KORZYSTANIE Z TRYBU DIALOGU KONKURENCYJNEGO.

To z kolei oznacza, że do ustalenia ostatecznych reguł realizacji inwestycji dochodzi po – nieraz rozbudowanych – negocjacjach pomiędzy zamawiającym, a potencjalnymi wykonawcami.

Problem pojawia się wówczas, gdy ZAPROSZENI DO DIALOGU NIE WYKAZUJĄ AKTYWNEJ POSTAWY, co z kolei otwiera pytanie, czy uwzględnianie uwag zgłaszanych przykładowo tylko przez jednego z przedsiębiorców nie jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji?

W takich przypadkach trzeba pamiętać, że ZAMAWIAJĄCY MA OBOWIĄZEK STWORZYĆ RÓWNE SZANSE NA UDZIAŁ W DIALOGU KAŻDEMU Z ZAPROSZONYCH DO NIEGO. Nie ma natomiast wpływu na zachowanie ubiegających się o zamówienie.

Stąd ich bierność – niezawiniona przez zamawiającego – nie wpływa na możliwość uwzględnienia pozostałych uwag.