Rosnące – i to w bardzo szybkim tempie – ceny materiałów budowlanych otwierają problem waloryzacji kontraktów o zamówienie publiczne. Co prawda obowiązująca ustawa ułatwiła ten proces, jednak DO WIĘKSZOŚCI KONTRAKTÓW ZNAJDĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY POPRZEDNIEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. O czym więc należy pamiętać?

Warto przypomnieć, że przepisy Prawa zamówień z 2004 roku stosuje się do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 roku, a także do tych, które zostały zawarte już po Nowym Roku, jednak w następstwie postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ustawy.

Generalną zasadą poprzednich uregulowań był ZAKAZ ZMIAN KONTRAKTU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. Możliwość zastosowania wyjątku od tej zasady pojawiała się między innymi wówczas, gdy konieczność waloryzacji wynikała z OKOLICZNOŚCI, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY NIE MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ, a jednocześnie wartość zmiany nie przekraczała 50% pierwotnej wartości zamówienia.

Co prawda praktyka stosowania tej regulacji pozostawiała wiele do życzenia, jednak przyjmowano, że ZMIANA CEN MATERIAŁÓW CZY WZROST WYNAGRODZEŃ UZASADNIAJĄ WALORYZACJĘ KONTRAKTU. To zaś jest bardzo dobra wiadomość w obecnej sytuacji.