Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala przede wszystkim na pozyskanie know-how, którego efektywne wykorzystanie przekłada się na znaczące zwiększenie jakości usług publicznych. Mechanizm ten można świetnie zobrazować całym szeregiem przykładów z krajów, gdzie PPP jest silnie rozwinięte. Przykładowo w Wielkiej Brytanii najpopularniejsze szpitale są budowane i zarządzane właśnie za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego. Odpowiednie skonstruowanie umowy PPP pozwala na takie rozłożenie ciężarów i ryzyk, które pozwala, aby w najlepszym interesie przedsiębiorcy było zapewnienie jak najwyższego standardu usług medycznych, np. poprzez uzależnienie wysokości jego wynagrodzenia od poziomu satysfakcji pacjentów. Dzięki temu partnerstwo pozwala „dopasować” sposób realizacji inwestycji i zarządzania nią, a także wynagrodzenie partnera prywatnego do potrzeb i możliwości jednostki publicznej. W ten sposób istnieje możliwość, aby PPP nie obciążało lokalnego budżetu, jednocześnie zapewniając dużo większą niż przy tradycyjnym finansowaniu, efektywność realizacji zadań publicznych. To z kolei w prosty sposób przekłada się na poziom zadowolenia ludności.

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie ustawodawca zainwestował sporo wysiłku w stworzenie regulacji prawnych poprawiających funkcjonowanie polskiego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Z resztą, biorąc pod uwagę dotychczas nikłe zainteresowanie PPP, trudno mówić o czymś takim, jak „polski model” partnerstwa. Stan ten ma szanse ulec zmianie dzięki wprowadzeniu do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym szeregu pozytywnych zmian, np. w zakresie umożliwienia zainteresowanym jednostkom publicznym zwrócenia się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prośbą o wydanie opinii co do zasadności przeprowadzenia danej inwestycji właśnie w tej formule oraz poprawności przygotowania dokumentacji. Uzyskanie pozytywnej opinii w tej dziedzinie może być szczególnie istotne dla władz lokalnych, często potrzebujących swoistego uwiarygodnienia się przed lokalną społecznością co do zasadności i celowości wejścia w długoletnią współpracę z biznesem.