Nawet wielokrotne wnioski zamawiającego o wyjaśnienie złożonej oferty nie stanowią prowadzenia negocjacji z potencjalnym wykonawcą. Niedawno potwierdziła to Krajowa Izba Odwoławcza.

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych w toku badania ofert ZAMAWIAJĄCY MOŻE ŻĄDAĆ OD WYKONAWCÓW WYJAŚNIEŃ dotyczących zarówno treści samych ofert, jak i środków dowodowych lub innych składanych dokumentów bądź oświadczeń.

Jednocześnie prośba o tego rodzaju wyjaśnienia nie może oznaczać prowadzenia negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Stąd czy WIELOKROTNE WZYWANIE WYKONAWCY DO WYJAŚNIEŃ I UDZIELANIE PRZEZ NIEGO ODPOWIEDZI NIE OZNACZA PROWADZENIA NEGOCJACJI?

Krajowa Izba Odwoławcza – w dominującej linii orzeczniczej – udziela negatywnej odpowiedzi na to pytanie. Teza ta została powtórzona w wyroku KIO z 27 lipca 2021 roku, sygn. akt 2028/21.

Potwierdzono w nim, że Prawo zamówień publicznych NIE STANOWI, ŻE WYJAŚNIENIA OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO JEDNOKROTNIE. Nie ogranicza także przyczyn, dla których zamawiający ma prawo ponownie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień.